« Tagasi

Mida toob kaasa 1. jaanuari tulumaksuarvestuse muudatus vanaduspensioniealistele / Что с 1 января изменится в системе налогообложения для людей в возрасте пенсионера по старости (EST/RUS)

EST:

2023. aasta toob kaasa mõned head uudised meie eakatele. Aasta alguses kasvab pensionite baasosa 20 euro võrra. See kasvatab pea kõigi pensionisaajate pensioni, välja arvatud eripensionäride oma.

1. jaanuarist hakkab kehtima ka teine oluline muudatus, mis puudutab vanaduspensioniealisi. Nimelt on 2023. aastast vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu võrdne keskmise pensioniga ehk 704 eurot. See summa ei muutu pensioni kasvades ega ka siis, kui pensionär jätkab tööl käimist. Suurem maksuvaba tulu tähendab, et kõik vanaduspensioniealised, kelle pension on järgmisel aastal üle 500 euro saavad jaanuarist kätte pisut rohkem raha. 

Maksuvaba tulu muudatus puudutab ca 283 000 pensionäri ja neid, kes on küll pensionieas, aga on pensioni saamise edasi lükanud. Suurem tulumaksuvabastus kehtib ka neile, kes jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul. 2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 6 kuud ning aasta jooksul jõuavad vanaduspensioniikka inimesed, kes on sündinud enne 1. juulit 1959. aastal. 

Muutused vanaduspensioniealistele

Kui inimene on vanaduspensionieas (või jõuab sinna 2023. aasta jooksul) ja saab ainult pensioni, siis sotsiaalkindlustusamet arvestab tema pensionile automaatselt kuni 704 eurot maksuvaba tulu. Selleks ei ole vaja avaldust esitada ega eraldi ameti poole pöörduda.

Kui pension jääb alla 704 euro, on see uuest aastast täies ulatuses tulumaksuvaba. Kui aga pensioni suurus on näiteks 800 eurot, siis arvestatakse sellelt 704 eurot maksuvaba tulu ning ülejääva 96 euro pealt tuleb tasuda tulumaks.

Need, kes on vanaduspensionieas ja töötavad, saavad maksuvaba tulu kasutada ka oma töötasult juhul, kui nende pension on väiksem kui 704 eurot. Selleks tuleb kindlasti esitada tööandjale avaldus ning ära märkida maksuvaba tulu kasutamata osa summa, mida tööandja arvestab inimesele väljamakseid tehes.

Oluline on tähele panna, et alates uuest aastast ei saa vanaduspensioniealine pensionär enam ise valida, kuidas ta maksuvaba tulu kasutab. Esmalt läheb maksuvaba tulu alati maha pensionilt ja vaid ülejäänut saab kasutada muudelt tuludelt.

Kui vanaduspensioniiga on käes, aga pensioni saamine on edasi lükatud, saab kogu maksuvaba tulu kasutada korraga tööandja juures. 

Kui inimene jõuab vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul, arvestatakse talle maksuvaba tulu keskmise vanaduspensioni (kuni 704 euro) ulatuses juba aasta algusest, st 1. jaanuarist. Kui siis ei jääda veel pensionile, saab maksuvaba tulu täies ulatuses kasutada oma töötasult. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus. Siinkohal tuleb tähele panna, et kui ühel hetkel otsustatakse jääda pensionile, ent jätkata tööl käimist, siis tuleb oma avaldus tööandja juures ka ära muuta. 

Pensionär, kes pole pensionieas

Pensioni saavad ka mitmed, kes veel pole vanaduspensionieas. Neile, kes ei ole vanaduspensionieas ega jõua sinna 2023. aasta jooksul, jääb kehtima senine maksuvaba tulu süsteem. Ainuke erinevus on, et 2023. aastast tõuseb kõikidel inimestel maksuvaba tulu 500 euro pealt 654 eurole. Kui mitte-vanaduspensioniealine pensionär on varasemalt sotsiaalkindlustusametile esitanud taotluse, et ta soovib pensionilt maksuvaba tulu kasutada täies ulatuses ehk kuni 500 eurot, siis sotsiaalkindlustusamet arvestab selle automaatselt ümber 654 euroks. 

Tulumaksuvabastuse kohta saab uurida juurde:

  • www.sotsiaalkindlustusamet.ee
  • Maksu- ja Tolliameti iseteeninduskeskkonnas https://maasikas.emta.ee/
  • Oma pensioni brutosumma saate teada, kui logite sisse kodanikuportaali eesti.ee ja valides „Minu andmed" -> „Toetused ja pensionid" -> „Mulle arvestatud pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine"

RUS:

2023 год принесет с собой несколько хороших новостей для наших пожилых людей. С начала года базовая часть пенсии вырастет на 20 евро. Это увеличит размер пенсии почти всех пенсионеров, за исключением льготных.  

С 1 января вступит в силу еще одно важное изменение, касающееся пенсионеров по старости. А именно с 2023 года все люди, достигшие возраста пенсионера по старости, получают право на не облагаемый подоходным налогом минимум в размере средней пенсии по старости – 704 евро. Эта сумма останется неизменной при увеличении пенсии или в случае, если пенсионер продолжает работать. Увеличенная ставка означает, что все пенсионеры по старости, у который пенсия составляет более 500 евро, с января будут получать немного больше денег.

Изменение размера не облагаемого подоходным налогом минимума затронет примерно 283 000 пенсионеров и тех, кто находится в возрасте пенсионера по старости, но не оформил ее. Повышение минимума будет действовать и для всех, кто в течение 2023 года достигнет возраста пенсионера по старости, то есть всех, кто родился до 1 июля 1959 года.

Изменения для людей в возрасте пенсионеров по старости

Если человек находится в возрасте пенсионера по старости (или достигнет этого возраста в течение 2023 года) и получает только пенсию, то Департамент социального страхования будет автоматически применять минимум в размере до 704 евро к его пенсии. Для этого не нужно подавать заявлений или обращаться в департамент.

Если пенсия составляет ниже 704 евро, то с нового года она полностью будет освобождена от подоходного налога. Если пенсия, например, составляет 800 евро, то она будет освобождена от подоходного налога в размере 704 евро, подоходный налог будет применяться к оставшимся 96 евро.  

Те, кто находится в возрасте пенсии по старости и продолжает работать, могут использовать не облагаемый подоходный налогом минимум, если их пенсия ниже 704 евро. Для этого нужно обязательно предоставить работодателю заявление, в котором надо указать неиспользуемый остаток, который работодатель будет учитывать при выплате заработной платы.  

Важно обратить внимание, что с нового года пенсионер больше не сможет  выбирать, как использовать не облагаемый подоходным налогом минимум. В первую очередь минимум будет применяться к пенсии, а неиспользованный остаток к другим доходам.  

Когда возраст пенсионера на старости наступил, но человек отложил выход на пенсию, не облагаемый подоходным налогом минимум можно целиком применять к заработной плате. 

Если человек достигает возраста пенсионера по старости в течение 2023 года, то он может использовать не облагаемый подоходным налогом минимум в размере средней пенсии по старости (до 704 евро) уже с начала года, то есть с 1 января. Если человек не вышел на пенсию, то этот минимум он может целиком применять к своей заработной плате. Для этого нужно подать работодателю соответствующее заявление. Тут нужно обратить внимание, что когда человек решит выйти на пенсию, но продолжит работать, то ему нужно будет подать работодателю другое заявление.

Пенсионер, который не находится в возрасте пенсионера по старости

Пенсию также получают люди, которые еще не находятся в возрасте пенсионера по старости. Для тех, кто не находится в возрасте пенсионера по старости и он не наступит в течение 2023 года, будет действовать прежняя система уплаты подоходного налога. Единственное отличие в том, что с 2023 года минимум для всех будет повышен до 654 евро. Если пенсионер, не достигший возраста пенсионера по старости, ранее подавал Департаменту социального страхования заявление, что хочет использовать не облагаемый подоходным налогом минимум в полном объеме к своей пенсии, то есть в размере 500 евро, то Департамент социального страхования автоматически поднимет его до 654 евро.

Больше информации об увеличении суммы не облагаемого налогом дохода:

 

  • www.sotsiaalkindlustusamet.ee
  • Среда самообслуживания Налогово-таможенного департамента https://maasikas.emta.ee/
  • Размер своей пенсии брутто можно узнать в среде самообслуживания на государственном портале http://www.eesti.ee/ru: «Мои данные» → «Пособия и пенсии» → «Назначенные мне пенсии, пособия и компенсации».