« Tagasi

Lääne-Harju Vallavolikogu palub endast teada anda Lääne-Harju valla elanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks

Rahvakohtuniku kandidaadiks võib vallavolikogu nimetada 25-70 aastase teovõimelise Eesti kodaniku kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

1) süüdi mõistetud kuriteo eest;

2) pankrotivõlgnik;

3) tervise tõttu sobimatu;

4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Lääne-Harju vallas alla ühe aasta;

5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;

6) kaitseväeteenistuses;

7) advokaat, notar või kohtutäitur;

8) vabariigi valitsuse liige;

9) valla- või linnavalitsuse liige;

10) vabariigi president;

11) riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume  hiljemalt 10. veebruariks 2023 saata digitaalselt allkirjastatud sooviavaldus (ankeet) aadressile info@laaneharju.ee või tuua trükitud ja täidetud sooviavaldus Lääne-Harju Vallavalitsusse (Rae 38, Paldiski, II korrus).  

Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon. Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Info rahvakohtunike kohta Eesti kohtute leheküljel (https://www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtunikud/rahvakohtunikud) ja

kohtute seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/181957), rahvakohtunikke puudutavad osad paragrahvides 102-113.