« Tagasi

Kloostri jõgi tehakse kaladele vabaks

Lääne-Harju vallas asuval Kloostri jõel tehakse parasjagu töid, millega muudetakse jõgi kaladele taas täies pikkuses läbipääsetavaks. Augustis alanud tööd jõuavad lõpusirgele novembrikuu jooksul.

"Kloostri jõgi oli suurepärane kalajõgi juba Padise kloostri munkade tegutsemise ajal, andes neile igapäevast toidulisa. Siinse jõe peamised kalad on meriforell ja jõesilm, kuid jõest on kokku leitud üle kümne kalaliigi. Aastate jooksul on erinevad inimeste rajatud takistused jões elutsemise üsna kalavaenulikuks teinud. Jõest rändetakistuste eemaldamise järel on kalad taas vabad liikuma ning rahus järglasi tootma, mis toob kaasa olulise täienduse kalavarudesse ning ka hea uudise kohalikele kalameestele," ütleb Lääne-Harju vallavolikogu esimees Külli Tammur.

Jõe avamist veab Keskkonnaamet. Tolle projektijuht Tauno Jürgenstein loetleb, et tööde käigus likvideeritakse või tehakse ületatavaks neli paisu või paisuvaret, rekonstrueeritakse üks truupregulaator ning rajatakse forellile ja jõesilmule sobivaid kudealasid. "Kõik need vee-elupaikade parandamise tööd parandavad siirdekalade ja siirdelise eluviisiga mageveekalade sigimistingimusi ning jõe seisundit. See vähendab populatsioonide killustatusest tulenevat haavatavust, võimaldab saada kaladel ligi ja võtta kasutusse uusi kudealasid ning liikuda vabalt sigimis-, toitumis- ja talvitumisalade vahel. Kokkuvõttes paraneb Kloostri jõe ökosüsteem tervikuna ja luuakse eeldused kalaasurkondade kasvuks. Olulisemad sihtliigid, kelle olukorda need tegevused positiivselt mõjutavad on forell ja jõesilm."

Töid tehakse / on tehtud järgmistes asukohtades:

1) Poldri paisuvare eemaldamine;

2) Kiviste-kruusaste kudepaikade loomine Poldri paisu ja Piskjõe peakraavi lähte vahelisel lõigul;

3) Kloostri jõe väljavoolul Piskjõkke paikneva truupregulaatori esise sängi põhja kõrguse muutmine selliselt, et Kloostri jõe vooluhulgad sealt allavoolu kuni keskmiste veetasemeteni senisega võrreldes suurenevad;

4) Kalade läbipääsu tagamine Laheotsa paisu juures koos kudepaikade loomisega;

5) Männiku paisuvare likvideerimine;

6) Kallaste paisu ümberehitamine loodusilmeliseks kärestikuks kalade läbipääsu tagamiseks ning kruusast ja maakividest kudepaikade rajamine.

Tänaseks on suurem osa objekte valmis, sealhulgas kõik jõe voolusängi-sisesed tööd. Viimased tööd lõpetatakse selle kuu jooksul.

Kloostri jõel tehtavaid täid rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetmete „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine" vahenditest.