« Tagasi

24.10.2022 Lääne-Harju vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Tänasel vallavalitsuse istungil kinnitati Vasalemma Põhikooli, Risti Kooli, Paldiski Vene Põhikooli ning Paldiski Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseisud.
Lisaks kinnitati katastriüksuste jagamised, mille tulemusel jagati Harju-Risti külas Kõrgemaa-Põllu neljaks eraldi seisvaks üksuseks, Kersalu küla Tropi jagunes neljateistkümneks eraldiseisvaks üksuseks ning ühtlasi said kõik jagatud üksused ka lähiaadressid.

Lähiaadresside teemal istung ka jätkus, nimelt muudeti kahe katastriüksuse lähiaadress, seda Kurkse küla Jüritoa ning Veskiküla Allika. Vajadus nimede muutmise järele seisnes selles, et samas külas on samanimeline aadress juba olemas.
Tavapäraste vallavalitsuse istungi päevakorra punktide alla kuulus ka puurkaevu asukohtade kooskõlastamised, seda Niitvälja küla Ennuheigi ja Meremõisa külas Lepalehe tee 1, eesmärgiga tarbevee võtt. Ühtlasi anti projekteerimistingimused Klooga alevik Lennu tee 4 üksikelamu laiendamiseks ning seati sundvaldused Paldiski linnas Lille tänaval. Sundvalduse taotluse esitas Aktsiaselt Lahevesi, seda Paldiski ÜVK laienduse I etepi tööprojekti elluviimiseks, eesmärgiga ühisveevärgi  vee-  ja  kanalisatsioonitorustiku  ning  survekanalisatsioonitorustiku ehitamiseks, talumiseks,  remontimiseks,  korrashoiuks,  hooldamiseks,  asendamiseks,  kasutamiseks  ja  muul viisil  ekspluateerimiseks  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  toimimise  tagamiseks.

Kinnitamist vajas ka hajaasutuse programmi aruanne, mis puudutab Veskikülas Pärniti kinnistule juurdepääsutee rajamist ning anti arvamus keskkonnaloa taotlusele. Nimelt keskkonnaamet edastas Lääne-Harju Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Aiandusühistu Salu-l keskkonnaloa muutmise taotluse, millega antakse aiandusühistusele vee erikasutusõigus. Selle kohaselt on lubatud Keila-Joa alevikus Kesksalu tee 2 kinnistul asuvast puurkaevust võtta vett rohkem kui 10m3 ööpäevas ning keskkonnaluba soovitakse pikendada kuni 2024. aastani, millega vallavalitsus ka nõustus.

Päevakorra punktina oli päevakorras veel ka projekteerimistingimuste andmine Klooga alevikus Lennu tee 4, milles kodanik soovis olemasolevat hoonet laiendada. 

Vallavalitsuse istungil kinnitati kliima-ja energiakava koostaja, hanke tulemusel sai selleks OÜ Hendrikson & Ko ning Osaühing Alkranel.
Päevakorra lõpetava punktina tunnistati tänasel vallavalitsuse istungil Harju-Risti Kooli tee rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenuse osutamise edukaks paukkumiseks Viastark OÜ poolt esitatud hinnapakkumine, mille tulemusel hakkab järelvalve teenust osutama Viastark OÜ.