« Tagasi

Teade Laulasmaal ja Meremõisas rajatavate kanalisatsioonisüsteemide ehituseks vajalikest lõhkamistöödest

Seoses Lääne-Harju vallas Laulasmaa ja Meremõisa külas kavandatavate kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavate tegevustega esitas Voglers Eesti OÜ Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) ohtlikuma lõhketöö loa taotluse kraavide lõhkamiseks. 
 
Lõhkematerjaliseaduse (LMS) § 32 lõike 4 alusel kaasab TTJA loa menetlusse kavandatava lõhketöö ohualasse jääva ehitise omaniku või tema esindaja ja võimaldab tal avaldada arvamust kavandatava lõhketöö kohta viie tööpäeva jooksul teate saamise päevast arvates.
 
Sellega seoses saadetakse kavandatud lõhkamiste ohualas olevate majapidamiste postkasti vastavad teatised. Teatiste jagamine toimub eeldatavasti 7. aprillil. 
 
Kuna lõhketööd on planeeritud hoonete läheduses, on plaanis rakendatud abinõuna kasutada kaitsematte, mis minimeerivad kildude lendumise tõenäosuse. Maapinna vibratsiooni minimeerimiseks lõhatakse väikeste laengutega. Lõhketööde ohualaks on määratud 50 meetrit. Lõhketööde ohualas ei tohi lõhkamise hetkel viibida inimesi. Lõhketöödega plaanitakse alustada 2020 aasta kevadel ja lõpetada 2020 aasta sügiseks.
 
Voglers Eesti OÜ on esitanud TTJA-le lõhketööde projekti ja lõhatavate kraavide asendiplaani koos ohualade piiridega, mis on lisatud teate lõppu.
 
Ohutu laengu suuruse ja seismilise mõju kontrollimiseks teostatakse hoonete juures pidevalt seismograafilist mõõdistamist. Seismograafi paigaldamiseks hoonele on vajalik hoone omaniku nõusolek. Nõusolek tuleb esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. 
 
Arvamuste, vastuväidete või küsimuste esitamiseks pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve poole e-posti aadressil lauri.kytt@ttja.ee või tavaposti teel, saates kirja aadressile Endla 10a, 10142 Tallinn. Pöördumised esitada hiljemalt 15. aprilliks.