« Tagasi

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti teade lõhkamistööde planeerimisest Laulasmaal

Seoses Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas kavandatavate kanalisatsiooni-süsteemide ehitust ettevalmistavate tegevustega esitas Voglers Eesti OÜ 03.11.2020 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) taotluse lõhketööde teostamiseks kraavide rajamise hõlbustamise eesmärgil. Taotlusega soovitakse lisada lõhatavaid alasid samadel tingimustel juba kehtivale lõhketööde loale LTL-20-20 (väljastatud 03.06.2020).

Lõhkematerjaliseaduse (LMS) § 32 lõike 4 alusel kaasab TTJA loa menetlusse kavandatava lõhketöö ohualasse jääva ehitise omaniku või tema esindaja ja võimaldab tal avaldada arvamust kavandatava lõhketöö kohta viie tööpäeva jooksul teate saamise päevast arvates. LMS § 32 lõike 3 kohaselt teavitab TTJA kavandatavast lõhketööst, selle ohualast, planeeritavast ajast ja eesmärgist kohaliku omavalitsuse üksust.

Lõhketööd on reguleeritud Lõhkematerjaliseaduse ja selle rakendusaktidega. Lõhketöid teostatakse TTJA'le esitatud projekti kohaselt. Kasutatavad laengud, lõhketööde parameetrid ja rakendatavad meetmed on piisavad, et välistada kahjustused hoonetele ja infrastruktuurile. Enne ja pärast lõhketöid dokumenteeritakse ohualasse jäävate hoonete seisukord ja tuvastatakse võimalikud kahjustused. Kahjustuste tekkimise korral vastutab kahjustuste tekitaja.

Lõhketööde parameetrite ja seismilise mõju kontrollimiseks teostatakse lõhatava ala lähistel asuvate hoonete juures seismograafilist mõõdistamist. Seismograafi paigaldamiseks on vajalik hoone omaniku nõusolek ja tagada ligipääs. Seismograaf paigaldatakse võimalusel kontrollitava hoone/ehitise vundamendile. Seismograafi paigaldamine lepitakse kokku ehitaja/lõhkaja ja kinnistu omaniku vahel. Seadme paigaldamise soovist/nõusolekust anda teada tööde tellija Findesk OÜ projektijuhile Vladimir Votjakov e-posti teel vladimir.findesk@gmail.com.

Projekti kohaselt on lõhketööde ohuala 50 meetrit. Ohuala seatakse iga lõigu lõhkamisel lõigust 50m raadiuses. Ohualas olevatel elanikel on lubatud viibida lõhkamise hetkel ja lõhkeaukude laadimise ajal eluhoonetes, kuid mitte õuel ega tänaval. Muul ajal piiranguid ei sätestata. Tööde täpsem ajakava ja juhised edastatakse jooksvalt tööde käigus. Lõhketööde toimumisest teavitatakse puudutatud isikuid võimalikult vara, aga vähemalt 3 päeva enne lõhketööde teostamist.

Käesolev teatis on edastatud kohalikule omavalitsusele ja kõikidele ohualasse jäävate kinnistute omanikele riiklike registrite andmete alusel.

Piirkonnaga on võimalik täpsemalt tutvuda Maa-ameti geoportaali vahendusel:

https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=933&zlevel=7,513793.058125,6582701.8210157

Arvamuse, vastuväidete või küsimuste esitamiseks pöörduge hiljemalt 19.11.2020 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole e-posti teel kirjutades aadressile lauri.kytt@ttja.ee.

Tööde tellija: Findesk OÜ projektijuht Vladimir Votjakov vladimir.findesk@gmail.com.

Lõhketööde teostaja: Voglers Eesti OÜ lõhkemeister Eerik Heinpalu eerik.heinpalu@voglers.ee

Lõhatavate kraavide asendiplaan koos üldise ohuala perimeetriga SIIN