« Tagasi

RMK teavitab raietöödest Padise terviseradade piirkonnas

Augustis ja septembris teeb Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) raieid Padise alevikust lõunas olevas metsas. Kuna alal paiknevad terviserajad, RMK lõkkekoht ja piirkond on oluline puhkeala, siis annab RMK kavandatud töödest eelnevalt teada.
Kõnealusest riigimetsast (88 ha) on üle veerandi jõudnud küpsesse ikka, keskealisi metsi on üle poole ja noorte metsade osakaal on veidi üle 10%. Et antud ala puistute vanuseline tasakaal oleks ühtlasem ja erivanuselisi metsi jaguks ka meie lastele ja lastelastele, on vajalik nende metsade uuendamine. Puhkemetsadena on neil ka oluline sotsiaalne roll ja seepärast on otstarbekas teha töid sel alal hajutatult väiksemate lankidena ja aastate lõikes pikemal perioodil. Kokku on Padise küla ja Kloostri jõe vahelises riigimetsas kavas 5,5 ha harvendusraieid (kaardil lühendiga HR) kahe langina, kaks aegjärkse raie lanki (kaardil lühendiga AR) kogupindalaga 2,2 ha ja kolm lageraielanki (kaardil lühendiga LR) kogupindalaga 3,3 ha. Aegjärkne raie on uuendusraie viis, kus esimeses etapis raiutakse umbes pooled puud ja aastaid hiljem kui harvendatud metsa alla on looduslikult tekkinud uus elujõuline metsapõlv, raiutakse ülejäänud puud, va säilikpuud. Lageraielangid uuendatakse männi istutusega järgmisel kevadel. Et istutatud taimede kasvukeskkond oleks parem ja aegjärkse raie lankidel oleks ka kohalikel puuseemnetel võimalus kasvama minna, peame tekitama lankidele madalad vaod (nn maapinna mineraliseerima). Püüame teha need võimalikult madalad, et hilisemal metsas liikumisel ei oleks takistusi.
Harvendus- ja lageraieid oleme kavandanud ka Kivitammi tee äärde Kloostri jõest läände ja lõunasse jäävates riigimetsades. Teatele on lisatud kaart raiealade paiknemisega, tähelühendid tähistavad kaardil raieliiki, numbrid raiekuud ja aastat.