« Tagasi

Hajaastustuse programmist saab toetusi taotleda kuni 17. aprillini

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvooru on võimalik esitada taotlusi kuni 17. aprillini.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Programmi raames toetatavad tegevused:
Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat teavet Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljelt. 
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
Hajaasustusega piirkonnad on välja toodud valla üldplaneeringus ning need on kättesaadavad Lääne-Harju valla koduleheküljelt.
Maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise kohta on 6 500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Rohkem infot programmi tingimuste kohta leiad SIIT.