« Tagasi

Avalik enampakkumine vallavara hoonestusõigusega koormamiseks

Lääne-Harju Vallavalitsus koormab hoonestusõigusega 25.09.2020 AVALIKUL ELEKTROONILISEL ENAMPAKKUMISEL osta.ee keskkonnas: 
 
1. Lääne-Harju vallale kuuluv kinnistu aadressil Sadama tn 36a, Paldiski linn, Lääne-Harju vald (registriosa nr 10785402, katastritunnus 58001:005:0114, pindala 36042 m²; sihtotstarve sihtotstarbeta maa 30 aastaks) alghinnaga 4419 €/aastas, tagatisraha 442 eurot. 
 
2. Hoonestusõiguse tingimused:
2.1 Hoonestaja (hoonestusõiguse omaja) on kohustatud hoonestama hoonestusõigusega koormatava kinnistu päikeseelektrijaama ja sellega seotud ehitistega ning tasuma enampakkumisel kujunenud hoonestusõiguse tasu. Hoonestusõiguse tasu indekseeritakse iga 5 aasta tagant tarbijahinnaindeksi alusel.
2.2 Hoonestaja on kohustatud koostama päikeseelektrijaama ehitusprojekti ja selle alusel kinnistule päikeseelektrijaama valmis ehitama. 
2.3 Hoonestaja on kohustatud tegema käesoleva punkti alampunktis 2.1 ja 2.2 nimetatuga kaasnevad muud tööd ja tegevused (sh taotlema ehitus- ja kasutusload, kommunikatsioonidega liitumised, ehitama mahasõidu Lääne-Harju vallale kuuluvalt Sadama teelt, teostama ettevalmistustööd kinnistu kasutusvalmis seadmisel päikeseelektrijaama teenindamiseks), mis on vajalikud hoonestaja õiguste ja kohustuste täitmiseks, omal kulul, ja need ei kuulu hüvitamisele Lääne-Harju valla poolt. 
2.4 Hoonestaja on kohustatud pärast hoonestusõiguse kandmist kinnistusraamatusse alustama ehitustöödega hiljemalt kahe (2) aasta jooksul ja ehitama elektrijaama valmis hiljemalt kolme (3) aasta jooksul. Ehitamise alustamise päevaks loetakse ehitamise alustamise teatises märgitud ehitamise alustamise aega. Päikeseelektrijaam loetakse valminuks ehitisele kasutusloa andmise päevast. 
2.5 Juhul, kui hoonestaja pole käesoleva punkti alampunktis 2.2 nimetatud ehitist ehitanud või alampunktis 2.4 nimetatud kohustust täitnud kolme (3) aasta jooksul pärast hoonestusõiguse seadmise kinnistusraamatusse kandmist, on kinnisasja omanikul õigus vastavalt asjaõigusseaduse § 2441 nõuda hoonestusõiguse kandmist enda nimele (omanikule langemine). Hoonestusõiguse langemisel kinnisasja omanikule hoonestajale hüvitust ei maksta. Nimetatud tingimuse kohta tehakse kinnistusraamatusse vastav kanne. 
2.6 Hoonestusõiguse võõrandamiseks, sh osaliseks võõrandamiseks, on vajalik kinnisasja omaniku igakordne nõusolek. Nimetatud nõusoleku andmise tingimuseks on kõigi kinnisasja omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ja kohustuste ülevõtmine hoonestusõiguse omandaja(te) poolt. Nimetatud tingimuse kohta tehakse kinnistusraamatusse vastav kanne. 
2.7. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek v.a. juhul kui kinnistu koormatakse finantsasutuse kasuks käesoleva punkti alapunktides 2.1 ja/või 2.2. nimetatud kohustuste täitmiseks. Nimetatud tingimuse kohta tehakse kinnistusraamatusse vastav kanne 
2.8 Kõik hoonestusõigusega koormatud kinnistul lasuvad ja tulevikus kehtestatavad maksud tasub ja avalik-õiguslikud reaalkoormatised kannab hoonestaja. 
2.9 Kõik hoonestusõiguse seadmise lepingu-, asjaõiguslepingu sõlmimise ja kinnistusraamatusse kandmise kulud kannab hoonestaja. 
2.10 Hoonestusõiguse võõrandamine hoonestaja poolt ei katkesta ega peata käesoleva punkti alampunktis 2.4 nimetatud tähtaegade kulgemist. 
2.11 Hoonestaja surma korral katkevad käesoleva punkti alampunktis 2.4 nimetatud tähtajad. Hoonestaja surma korral lepivad kinnisasja omanik ja hoonestaja pärija kokku uued tähtajad arvestusega, et päikeseelektrijaam ehitatakse valmis hiljemalt 3 (kolme) aasta jooksul pärast pärandi üleminemist pärijale. Juriidilise isiku õigusjärglaseta lõppemisel (äriregistrist kustutamisel) langeb hoonestusõigus omanikule. 
2.12. Kui hoonestaja ei täida käesoleva otsuse punktis 2.4. nimetatud kohustust, võib Lääne- Harju Vallavalitsus temalt nõuda leppetrahvi summas 500 eurot kuus iga kohustuse täitmisega viivitatud kuu eest, mille kohta tehakse kinnistusraamatusse vastav kanne. 
2.13 Hoonestusõiguse lõppemisel või hoonestusõiguse omanikule langemisel taastab hoonestaja omal kulul hoonestusõiguse eelse olukorra ning hoonestajale ei maksta hoonestusõiguse lõppemisel hüvitist.
 
3. Enampakkumise tingimused:
3.1 enampakkumine toimub elektroonilises müügikeskkonnas aadressil www.osta.ee; 
3.2 enampakkumise tagatisraha tuleb tasuda osta.ee keskkonnas enne enampakkumise algust;
3.3 enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeimat aastatasu suurust ja nõustub hoonestusõiguse tingimustega;
3.4 enampakkumise korraldab ja tulemused kinnitab Lääne-Harju Vallavalitsus, kes teavitab sellest vallavolikogu;
3.5 enampakkumise võitjaga sõlmitakse hoonestusõiguse leping kuni kolme kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta tehtud õigusakti teatavaks tegemist;
3.6 enampakkumise võitja tasub kõik hoonestusõigus seadmisega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõivud ja notaritasud;
3.7 hoonestusõiguse aastatasu tuleb tasuda täies ulatuses enne müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist.
3.8. võrdsete pakkumiste korral otsustatakse hoonestaja liisuheitmise kaudu.
 
Palume kindlasti enne ostu müügiobjektiga kohapeal tutvuda, sest hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Müügiobjektiga tutvumiseks võtta ühendust tööpäevadel telefonidel 58368245. Lisainfo osta.ee keskkonna enampakkumise protseduuri kohta telefonil 5343 7020.