Multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine Harju-Ristile

Lääne-Harju Koostöökogu kiitis heaks vallavalitsuse taotluse "Multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine Harju-Ristile". PRIA rahastatav projekt hõlmab mitmeotstarbelise spordiväljaku projekteerimist ja rajamist. Puidust piirete ja kunstmuruga väljak (16x31 m) rajatakse Harju-Risti vana kooli staadionile, kus saab projekti teostudes mängida nii käsi-, jalg-, võrk- kui ka korvpalli. Projekti maksumus on 45529.78 eurot, millest toetuse summa on 40976.80 eurot.

 

EU51451 projekt "Keila–Karjaküla kergliiklustee"
Projekti EU51451 "KeilaKarjaküla kergliiklustee rajamine" eesmärk on KarjakülaKeila piirkonna elukeskkonna parandamine ja parema ligipääsu tagamine töökohtadele ja avalikele teenustele  läbi keskustagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise.
Projekti tulemusena valmib Keila-Karjaküla kergliiklustee pikkusega 2.5 km. Kergliiklustee algab TallinnaPaldiski maantee remondiga välja ehitatud teeületuskohast Karjaküla tee alguses ja kulgeb paremal pool Karjaküla teed kuni Keila tee ja Naaritsa tänava ristmikuni Karjakülas. Projekt hõlmab nii vajalikke ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitöid kui ka valgustust.
Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti eeldatav maksumus on 387 357 eurot, millest 329 253 eurot moodustab Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus. 
 

Lääne-Harju vallas sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine

Lääne-Harju vallas sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine

Projekti eesmärk on ühtlustada Lääne-Harju vallas sotsiaalhoolekande süsteem ja arendada ning parandada koduteenuse kättesaadavust valla kõigis piirkondades. Laiendada koduteenuse saajate sihtrühma ning vähendada omastehooldajate hoolduskoormust.

Projekti tulemusel on valla tööealistel isikutel parem toimetulek, võimalus siseneda tööturule või püsida aktiivsena tööturul.

Projekti algus ja lõpp: 03.09.2018-31.05.2020

Projekti kogumaksumus (EUR): 86 418

Sh omafinantseering (EUR): 21 604,50

 

Projekti rahastatakse EL meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse „Eakatele, erivajadusega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" .

EU50081 projekt „Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks külastuskeskuseks"

Projekti tulemusel luuakse Padise kloostrist kaasaegne suure ajaloolis-kultuurilise potentsiaaliga 14. sajandil algupäraselt Euroopa idapoolseima tsisterlaste kloostri rikkalikku ajalugu ja traditsioone tutvustav Loode-Eesti piirkonna terviklik turismi tõmbekeskus. Lisaks kloostri rekonstrueerimisele turismiobjektiks, renoveeritakse ka mõisa valitsejamaja, millest kujuneb piirkonna turismiinfo- ja teeninduskeskus – turismimagnet ning tugi kogu Loode-Eesti mikro- ja väikeettevõtjatele.
Padise kloostrikompleksi kuuluva endise mõisa valitsejamaja restaureerimise põhiprojekti koostamiseks võitis hanke OÜ Kapiteel (hanke viitenumber 185523) ja eriosade projekti koostamiseks võitis hanke OÜ Paide EKE Projekt (hanke viitenumber 185735).
Projekti „Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks külastuskeskuseks" rahastatakse Euroopa liidu struktuuritoetusega, meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" investeeringute toetusprogrammist „Turismiatraktsiooni arendamine" Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Meetme rakendajad on Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Projekti kogumaksumus on 1 717 470 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 257 621 eurot ja toetus maksimaalselt 1 459 850 eurot. 
 

Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud Paldiski linnavalitsusele EL-i ühtekuuluvusfondi toetuse projektile „Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine". Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga. Projekti kogumaksumus on 988 528,00 eurot, millest toetuse summa moodustab 761 166,56 eurot ja toetuse saaja omafinantseering 227 361,44 eurot. 
Renoveerimistöödega alustatakse 2018. a suvel. 
 
 

Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Keila vallavalitsusele EL-i ühtekuuluvusfondi toetuse projektile „Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine". Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga Klooga, Karjaküla, Keila-Joa ja Lehola alevikes. Projekti kogumaksumus on 431 455,20 eurot, millest toetuse summa on 302 018,64 eurot ja toetuse saaja omafinantseering 129 436,56 eurot.