Laulasmaa ÜVK

 
Endise Keila valla vee-ettevõte AS Lahevesi esitas 2017. a Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotluse Laulasmaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise kaasrahastuse saamiseks. Taotlus ei saanud positiivset rahastusotsust. 
KIK-i rahastusreeglite järgi antakse toetust kõige odavamale tehnilisele lahendusele või tuleb kallim lahendus väga argumenteeritult ära põhjendada. KIK-i hinnangul ei selgunud taotluses alternatiivide võrdlusest majanduslikult kõige otstarbekam variant.
AS Lahevesi on tellinud tehniliste alternatiivide uundatud finantsanalüüsi ning koostab KIK-ile esitamiseks uut, parandatud rahastustaotlust. Alternatiivide võrdlusanalüüsi kohaselt on kõige odavam, mõistlikum ja kiirem alternatiiv juhtida Laulasmaa piirkonna reovesi Türisalu reoveepuhastisse. Parim lahendus keskkonnaministeeriumi hinnangul on selleks kasutada Paldiski puhastit. Samas Paldiski alternatiivi ei ole võimalik realiseerida lähiaastatel. 
Lääne-Harju vald ja Keskkonnaministeerium on jõudnud kompromissleppele, mille järgi ollakse valmis rahastama Türisalu alternatiivi. Selleks on Keskkonnaministeerium algatanud rahastamise meetme tingimuste muudatuse, et oleks võimalik uuesti raha taotleda. Kuivõrd asula reovee puhastamise direktiivi nõuetele vastavuse saavutamine on Keskkonnaministeeriumi prioriteet, siis menetletakse määruse muudatust kiireimal võimalikul viisil.
Meetme tingimuste muudatus jõustub eeldatavasti septembris. Paralleelselt tegeleb AS Lahevesi uue taotluse ettevalmistamisega, et see esimesel võimalusel määruse muudatuse järel KIK-ile esitada.