« Tagasi

Vallavolikogu istungi kokkuvõte 18.06

Eilsel Lääne-Harju vallavolikogu istungil kinnitati teiste hulgas Lääne-Harju valla 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne, saadeti teisele lugemisele Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri ja otsustati valla teenetemärgi ja -plaadi saajad.

Kinnitati Lääne-Harju valla 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande punkti kandis ette pearaamatupidaja Lauri Orgse, kaasettekandja oli revisjonikomisjoni esimees Ena Soodla. Lääne-Harju valla konsolideeritud 2023.a. majandusaasta aruanne on auditeeritud ning on läbinud volikogu komisjonid. Vald on oma tegevustes lähtunud kinnitatud eelarvest ja arengukavast, 2023.a. olulisimad investeeringud olid Laulasmaa moodullasteaed (ca 1 miljon eurot, valla omavahenditest) ning Kloogaranna rannaala väljaarendamise viimane etapp (ca 240 tuhat eurot, toetusega). AS Lahevesi lõpetas Vasalemma ÜVK (mille käigus ehitati uus veetöötlusjaam, reoveepuhasti ja uuendati torustikku, kogumaksumus ca 2,4 milj. eur). Aruandega saab tutvuda SIIN.

Oodatakse ettepanekuid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskirjale

Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskirjas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimuse ning nõuded. Samuti on määratud ära liitumise kord, veevarustuse ja reovee ning sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise teenuste osutamise nõuded ja tingimused ning teenuste osutamise ja kasutamise kord Lääne-Harju vallas. Volikogu otsusega läheb eeskiri teisele lugemisele augustikuu istungil. 30. juuliks oodatakse kõigilt elanikelt (sh suveelanikelt) kirjalikke ettepanekuid eeskirja kohta. Eeskirja eelnõuga saab tutvuda SIIN.

Lääne-Harju Huvikeskus liitus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega

Eile võeti vastu ka otsus, millega Lääne-Harju Huvikeskus liitub Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega (ANK).

Tegemist on avalikes huvides tegutseva esindusorganisatsiooniga, mis tegeleb noorsootööasutuste ning nende töötajate esindamise, noorsootöötajate täiendkoolituse korraldamise ning avatud noortekeskuste kui Eesti peamise noorsootööstruktuuri terviku arendamisega. Oluliseks tegevusfookuseks on ühenduse enda ja noortekeskuste mõju hindamise süsteemi loomine (Noortekeskuste Logiraamat). Lääne-Harju Huvikeskus näitas üles huvi ühendusega liitumiseks, et oma tegevust arendada ja laiendada.

Lodijärve kooli ja Lustipesa lasteaias hangitakse toitlustusteenuse pakkuja

Volikogu otsustas anda loa viia läbi hange toitlustaja leidmiseks Lodijärve koolis ja Lustipesa lasteaias. Leping sõlmitakse kuni neljaks aastaks. Lodijärve koolil puudub köök, on ainult toidu jaotamise ruum ja söögisaal. Hetkel toimub toitlustamine Lustipesa Lasteaia Klooga maja baasil, kuid seoses õpilaste arvu suurenemisega pole Lustipesa lasteaia Klooga maja köök suuteline ruumipuudusest tulenevalt toitlustama kooli. Selleks, et ühtlustada toitlustamise korraldust, on mõistlik hankida toitlustusteenus ka Lustipesa lasteaiale ühe hankena. Hanke eeldatav maksumus on 700 000 eurot ilma käibemaksuta.

Anti luba juhuvedudele hanke korraldamiseks

Volikogu otsusega saab Lääne-Harju Vallavalitsus loa korraldada hanke juhuvedudel transporditeenuse osutamiseks. Haldusreformi eelselt endistes piirkondades - Paldiski linnas ja endistes Vasalemma ning Padise valdades seni juhuvedusid teinud teenuspakkuja loobus lepingust ja sellest tulenevalt on teenuse osutaja leidmiseks vaja läbi viia uus hankemenetlus. Riigihanke „Transporditeenuse ostmine juhuvedude teostamiseks Lääne-Harju Vallavalitsusele" eeldatav maksumus kuni 30 kuuks on ca 200 000 eurot ilma käibemaksuta.

Benita Kodu bussipeatus saab uue ootepaviljoni

Benita Kodu töötajad pöördusid 2023. a Lääne-Harju Vallavalitsuse poole sooviga, et vald ehitaks Benita kodu bussieatusesse bussi ootepaviljoni. Lääne-Harju valla 2024. aasta eelarvesse kavandati ootekoja ehitamiseks raha. Lääne-Harju Vallavalitsus taotles Transpordiametilt Benita kodu bussipeatusesse (Paldiski suunalisele teepoolele) ootekoja paigaldamiseks nõusolekut. Sama tegi vallavalitsus ka eraisikule kuuluva kinnistu puhul. Transpordiamet nõustus tollega ja andis projekteerimiseks tingimused, mille kohaselt tuli muuhulgas lahendada maa kasutusõigus. Volikogu otsuse alusel taotleb vallavalitsus riigilt kasutusõigust ning sõlmib eraisikuga notariaalse kokkuleppe bussipeatusesse ootekoja ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks ja kasutamiseks.

Vald otsustas müüa korteri Rummul

Vallavalitsuse poole pöördus Rummu alevikus Aia 1-18 korterit üüriv elanik, et korter endale osta. Vallavalitsus leidis, et korteriomandi otsustuskorras võõrandamine on otstarbeks ja eelpool nimetatud eluruum ei ole vallalale ülesannete täitmiseks vajalik. Volikogu otsusega võõrandatakse Aia 1-18 korteriomand turuväärtusega 20 000 euro üürnikule. 

Volikogu ei andnud nõusolekut Määra külas kruusa ja liiva varude uurimiseks

Volikogu istungil ei antud nõusolekut Keskkonnaametile anda luba Tartiston AS-ile hakata Lääne-Harju vallas Määra külas uurima kruusa ja liiva levikut, kasuliku kihi paksust, materjali kvaliteeti ja kaevandamistingimusi. Keeldumise põhjuseks on asjaolu, et piirkonas on juba kolm avatud kaevandust, kus jätkub kaevandamine veel aastaid. Samuti asub uuritav ala elumajade vahetus naabruses ning hetkel puudub vajadus uuteks maardlateks.

Selgusid valla teeneteplaadi ja -märgi saajad

Juba mitmendat aastat on Lääne-Harju vallavalitsuses traditsioon tunnustada silmapaistvaid elanikke ja kohalikku majandust ergutavaid ettevõtjaid. Ka sel korral korjati avalikult ettepanekuid tunnustamise osas 1. jaanuarini. Esitatud ettepanekud vaatas läbi vallavolikogu kultuuriküsimusi kureeriv komisjon ning lõpliku otsuse langetas volikogu. Tunnustused antakse nende saajatele üle vallavalitsuse korraldatud Eesti taasiseseisvumispäeva vastuvõtul augustikuus.