« Tagasi

Vallavalitsuse 14.03.2023 istungi kokkuvõte

Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete hulka kuulub ka vähemalt üks kord aastas toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevate eluasemekulude piirmäärade ülevaatamine ja kehtestamine ning tänasel vallavalitsuse istungil sai nimetatud eelnõud ka kehtestatud. Võrreldes seni kehtivate piirmääradega muutus neli kululiiki ning põhjuseks on see, et on tõusnud inimeste kulud. Piirmäärad muutusid järgnevalt üür 8 eurolt 12 eurole, soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus senise kuni 10 eurolt iga pereliikme kohta kuus, tõusis kuni 15 eurole kuus. Lisaks tarbitud vee ja kanalisatsioonimaksumus, mis oli seni kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus, tõusis nüüd kuni 20 eurole kuus ja viimaseks muudatuseks oli elektrienergia tarbimisega seotud kulu üheliikmelisel perel senise kuni 35 eurot kuus ja 12 iga järgneva pereliikme kohta kuus tõusis kuni 40 eurot üheliikmelisel perel ja 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses olevale inimesele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevandamise abinõud on osutunud ebapiisavaks. Toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 200 eurot kuus, iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus ning perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine: toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluasemekulud (sotsiaalselt põhjendatud normi ja eluasemekulude piirmäära arvesse võttes) - sissetulekud. Üksikvanemaga perele, kus lapsed on alaealised, makstakse koos toimetulekutoetusega täiendavat toetust 15 € ulatuses. Rohkem infot leiab sotsiaalministeeriumi kodulehel https://www.sm.ee/toimetulekutoetus

Vallavalitsuse istungi päevakorra punktide seas oli Vikingi küla detailplaneeringu koostamise lõpetamine, seda maaomaniku enda algatusel. Lisaks oli vallavalitsuse otsuste seas projekteerimistingimuste andmised, mida oli sel korral laual 12. Projekteerimistingimusi väljastati üksikelamu püstitamiseks Harju-Risti külas Mooni ja Ülase, Laulasmaa külas Mobile-Nova vkt 24 ja Männiokka tn 36, Alliklepa küla Metsasarve, Pae küla Pihlaka ja Tuulna küla Ida-Epu vkt 30 kinnistutel. Projekteerimistingimusi väljastati veel Laulasmaa küla Melissi tee 2, Tamme tn 1 kinnistutel aiamaja laiendamiseks, Tuulna küla Metsapiiga vkt 12 suvila laiendamiseks, Alliklepa külas Mäe kinnistul olemasoleva amortiseerunud lauda rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.  Detailplaneeringuid puudutav teema oli veel varasema detailplaneeringu muutmine Kloogaranna küla Allika tee 5 kinnistul, tegemist oli planeeringuala laiendamisega ning muid muudatusi sellega ei tulnud. 

Tänasel istungil kinnitati puurkaevu asukoht  Vintse küla Alma kinnistul, eesmärgiga tarbeveevõtt kuni neljale inimesele, seati sundvaldus Elektrilevi OÜ taotlusel Kersalu küla Madise tee 16 ja 18 kinnistutel, eesmärgiga rajada nimetatud kinnisasjadele maakaabelliin ning  täiendati varem kinnitatud Lääne-Harju valla 2023. aasta hankeplaani, kuhu lisati näiteks allasutustele puhastusvahendite soetamise hange.

Päevakorra lõpetavate punktide seas oli Keila-Joa alevikus Hordisondi üldmaa sihtotstarbe muutmine senise elamumaa asemel 85% transpordi- ja 15% tootmismaaks, kooskõlastati kaitseväeõppus perioodil 18. – 23.05. 2023, mis toimub Suurküla, Vesiküla, Maeru ning Ämari territooriumil. Lisaks moodustati 6- liikmeline liikuvuse, liiklusohutuse ja ligipääsetavuse komisjon, mille esimees on Kristjan Moisto, aseesimees Ahto Pärnamets ning liikmed Käti Teär-Riisaar, Merle Kodu, Ingrid Sogenbits ja Erki Ruben. Komisjoni tööülesanded on liikuvus (ühistransport ja rattateed), liiklusohutus (teede parem hooldus, teehoiukava arengukavasse üleviimine jms) ning ligipääsetavuse (allasutustesse erivajadustega inimestele ligipääsetavus ) küsimuste lahendamine.