« Tagasi

Laulasmaa ja Meremõisa külas rajatavate kanalisatsioonisüsteemide ehitusel plaanitakse lõhkamistöid

Seoses Lääne-Harju vallas Laulasmaa ja Meremõisa külas rajatavate kanalisatsioonisüsteemidega esitas Voglers Eesti OÜ Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) taotluse kraavide rajamiseks vajalikeks lõhketöödeks. 
 
Lõhkematerjaliseaduse (LMS) § 32 lõike 4 alusel kaasab TTJA loa menetlusse kavandatava lõhketöö ohualasse jääva ehitise omaniku või tema esindaja ja võimaldab tal avaldada arvamust kavandatava lõhketöö kohta viie tööpäeva jooksul teate saamise päevast arvates. 
 
TTJA on pikendanud lõhkamistööde loa menetlust vähemalt kuni 4. maini 2020, et teostada  täiendavat teavitustööd ning selgitatada üksikasju. Plaanis on vähemalt üks otseülekandega virtuaalne rahvakoosolek (järelvaadatava webinari vormis). Info ja juhised koosolekul osalemiseks avaldatakse lähiajal. 
 
Kasutatavad laengud, lõhketööde parameetrid ja rakendatavad meetmed on piisavad, et välistada kahjustused hoonetele ja infrastruktuurile. Enne ja pärast lõhketöid dokumenteeritakse ohualasse jäävate hoonete seisukord ja tuvastatakse võimalikud kahjustused. Kahjustuste tekkimise korral vastutab kahjustuste tekitaja.
 
Töödega on plaanis alustada väikses mahus esialgu ühel tänaval ohualasse jäävate hoonete omanike nõusolekul. Ohuala määratakse igal lõigul eraldi 50 m raadiuses. Lõhketööde toimumisest teavitatakse puudutatud isikuid võimalikult vara, aga vähemalt 3 päeva enne lõhketööde teostamist. Ohualas olevatel elanikel on lubatud viibida lõhkamise hetkel ja lõhkeaukude laadimise ajal eluhoonetes, kuid mitte õuel ega tänaval. Muul ajal piiranguid ei sätestata. Tööde täpsem ajakava selgub jooksvalt tööde käigus. 
 
Lõhketööde parameetrite ja seismilise mõju kontrollimiseks teostatakse hoonete juures pidevalt seismograafilist mõõdistamist. Seismograafi paigaldamiseks hoonele on vajalik tagada ligipääs. Seismograaf paigaldatakse üldjuhul vundamendile kruvidega (kruviaugud täidetakse seismograafi eemaldamisel). Seismograafi paigaldamiseks on vajalik hoone omaniku nõusolek. Seismograafi paigaldamine lepitakse kokku ehitaja/lõhkaja ja kinnistu omaniku vahel. 
 
TTJA hindab ohtlikuma lõhketöö võimalikke tagajärgi, arvestades kahjulike tagajärgede vältimise abinõusid, ning annab sellest lähtuvalt loa või keeldub loa andmisest. TTJA võib ohutuse tagamiseks lisada loale täiendavaid tingimusi arvestades erinevaid asjaolusid. TTJA teostab järelevalvet lõhketööde üle. 
 
Juhul, kui rikutakse loa tingimusi või ei suudeta tagada ohutust piisaval määral võib TTJA tööd peatada või loa tühistada.
 
TTJA teavitab loa andmisest kohaliku omavalitsuse üksust ning vastuväiteid/küsimusi esitanud ehitise omanikku ning seotud ametiasutusi.
 
Enamlevinud küsimustele on vastatud tööde tellija Findesk OÜ kodulehel, kus on võimalik ka täiendavaid küsimusi esitada otse tööde teostajale.
 
Käesolev teatis edastatakse kõikidele ohualasse jäävate kinnistute omanikele riiklike registrite andmete alusel. 
 
Ohualasse jäävad tänavad:
Männiokka, Tammetõru, Kadakaoru, Pargi, Vana-Sireli, Kase, Oja, Tamme, Mäe, Kanarbiku, Allika, Nõmme, Saare, Evametsa tee, Eva ringtee, Eva põik, Kaseurva tee, Tooma vkt (põhjapoolne osa).
 
Piirkonnaga on võimalik täpsmalt tutvuda Maa-ameti geoportaali vahendusel siin
 
Arvamuse, vastuväidete või küsimuste esitamiseks pöörduge Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole e-posti teel, kirjutades aadressile lauri.kytt@ttja.ee või tavaposti teel, saates kiri aadressile Endla 10a, 10142 Tallinn.