« Tagasi

Lääne-Harju vallavalitsus asus lõpetama metanoolitehase kavandamiseks eelmisel aastal algatatud eriplaneeringut

Lääne-Harju vallavalitsus arutas 21. aprilli istungil metanoolitehase eriplaneeringu katkestamist ning otsustas suunata eriplaneeringu lõpetamise eelnõu vallavolikogule. 
 
Lääne-Harju vallavolikogu algatas 23. juulil 2019. a kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu eesmärgiga leida valla territooriumil sobivaim asukoht metanoolitehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks vastavalt planeeringust huvitatud isiku, Šveitsi ettevõtte Larkwater Group SA taotlusele. 
 
Lääne-Harju vallavalitsus sõlmis planeeringust huvitatud isikuga (edaspidi arendaja) 29. juulil 2019. a planeeringu läbiviimiseks vajalike tegevuste finantseerimise lepingu. Selle järgi võttis tehast kavandav arendaja enda kanda eriplaneeringu koostamise ja planeeringu elluviimisega kaasnevate keskkonnamõjude hindamise kulud. Vallavalitsus kohustus korraldama ja läbi viima planeeringu koostamiseks vajalikke tegevusi. Lääne-Harju vallavalitsus täitis oma kohustust, valmistades ette eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise riigihanke dokumentatsiooni ning avaldades hanke riigihangete registris. Vallavalitsus tunnistas 3. detsembril 2019. a edukaks hankepakkujaks OÜ Hendrikson & Ko. Hankelepingu sõlmimiseks vallavalitsuse, töövõtja ja arendaja vahel esitas Lääne-Harju vallavalitsus Larkwater Group SA-le kui planeeringu rahastajale 17. detsembril arve deposiidikande tegemiseks tähtajaga 20. jaanuar 2020. Tähtajaks ettevõte arvet ei tasunud. 
 
24. jaanuaril esitas arendaja ettepaneku asendada finantseerimislepingu järgne huvitatud isik Šveitsi ettevõtte Larkwater Group SA Eestis registreeritud ettevõtte Larkwater Holdings LTD OÜ vastu. Muudatus jõustus lepingu allkirjastamisel 3. veebruaril. Samal päeval edastas Lääne-Harju vallavalitsus arendajale arve deposiidikande tegemiseks tähtajaga 8. veebruar 2020. Arendaja ei ole vaatamata korduvatele meeldetuletustele arvet tasunud. 
 
Arendajapoolse finantseerimiskohustuse täitmata jätmise tõttu otsustas Lääne-Harju vallavalitsus eriplaneeringu koostamise lõpetada. „Hankelepinguta pole võimalik reaalsete planeeringutegevustega alustada ning hankelepingu sõlmimise eelduseks oli vallavalitsuse kasuks panga garantiikirja esitamine või deposiidi kandmine eriplaneeringuga seotud kulude katteks," selgitas otsust Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Omavalitsusjuhi hinnangul pole arendaja valmis ega võimeline kandma planeeringu koostamise ja planeeringu mõjude hindamisega kaasnevaid kulusid. Planeeringu koostamise lõpetamine annab aluse tühistada ka huvitatud osapoolega sõlmitud finatseerimise kokkulepe ning eriplaneeringuga seotud hankemenetlus.
 
Otsuse lõpetada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetlus langetab Lääne-Harju vallavolikogu eeldatavalt oma järgmisel istungil maikuus.