Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapp


Projekti Kloogaranna rannaala väljaarendamise eesmärk on taastada Kloogaranna kunagine populaarsus puhke ja suvituskohana, luua Eesti tingimustes unikaalsed rannaspordi võimalused ning teha Kloogarannast kõigile ligipääsetav avalik rand. Projekti tulemusel rajatakse juurde rannaspordi väljakuid, laudteid ja sillutatud tee lõike, mänguväljakute atraktsioone, ranna väikelahendusi, jõulinnak ning rekonstrueeritakse parkla. Projektiga kujundatakse populaarsust koguvast supelrannast atraktiivne korrastatud mitmekülgsete võimalustega puhkeala, tekitades seeläbi piirkonnas laiemalt eeldused edasisteks arendusteks puhkemajanduses, turismi- ja toitlustusettevõtluses, kogukonnategevustes ning spordi-, kultuuri- jm sündmuste korralduses

Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapi tööde maksumus on vastavalt läbi viidud hangetele 695435,94.-, millest valla omaosalus on 236 935,94 ning toetus Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest summas 458500 eurot.  


Ohtlike jäätmete kogumisringid Lääne-Harju vallas

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada projekti „Ohtlike jäätmete kogumisringid Lääne-Harju vallas" 9496,23 euroga. Tegevuste kogumaksumus on 12 174,66 sh valla omafinantseering 2678,43 eurot.

Kahe aasta jooksul korraldatakse Lääne-Harju valla väiksemates asulates ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamist ning seeläbi kohalike elanike teadlikkuse tõstmine, et vältida ohtlike jäätmete segunemist olmejäätmetega. Projekti tulemusena kaasneb otsene positiivne keskkonnamõju, sest vähendatakse negatiivset keskkonnamõju, kui keskkonnast eemaldatakse ohtlikud jäätmed või välditakse nende sattumist keskkonda.


Rohekontor Lääne-Harju Vallavalitsus

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada projektitaotlust „Rohekontor Lääne-Harju Vallavalitsus" 18282,27 euroga. Tegevuste kogumaksumus on 22 852,84 s.h valla omafinantseering 4570,57 eurot.

Lääne-Harju on rohevald, kes propageerib säästlikku ja keskkonnahoidlikku eluviisi oma elanike seas, seega on ainuõige, et me sedasama ka iseenda kontoris teeksime. Meie põhieesmärk on muutuda energiatõhusamaks, kasutada ressursse senisest veelgi säästvamalt ja edendada ringmajanduse põhimõtete kasutamist.

Projekt näeb ette erinevaid eeltegevusi, mis on vajalikud Rohelise kontori märgise taotlemiseks. Näiteks on kavas kontoriruumid muuta energiasäästlikumaks, tõsta koristuskvaliteet rohemärgisele vastavaks, korraldada loenguid teadlikkuse tõstmiseks ning kavas on soetada ühiskasutatavad kaks elektritõukeratast ning jalgratas säästlikumaks liikumiseks.


Lääne-Harju valla koolide ühine mobiilne multimeediaklass

Projekti eesmärk on parandada projektis osalevate koolide õpilaste ja õpetajate digipädevusi: olla hüppelauaks noortele filmitegijatele, suutlikkust kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas ning kasvatada nende õpilaste osalemist digitaalses sisuloomes, sealhulgas tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel. Arendada õpilastes loovust, tehnilist ja loogilist mõtlemist, koostööoskusi ning õpitud teooriat praktikas rakendama. Viia läbi aktiiv- ja projektõpet, tuua tundi rohkem avastamisrõõmu ja muuta tund põnevaks. Eesmärgiks on veel arendada koolide vahelist koostööd. Leppida kokku koolide tasandil uued nõuded õppekavadele, õpieesmärkidele ja hindamisviisidele. Projekti tulemusel on valla tööealistel isikutel parem toimetulek, võimalus siseneda tööturule või püsida aktiivsena tööturul.

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2018 - 31.08.2023

Projekti kogumaksumus (EUR): 195 317,90

sh omafinantseering (EUR): puudub

Projekti rahastatakse EL meetmest 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt.

Taotlusvoor: 1.3.1 ATV2 Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+) - 23.03.2018-04.06.2018

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine.