Volikogu otsused 2018

1.Sotsiaaltoetuste piirmäärad

2. Lääne-Harju valla munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindajate nimetamine

3. Lääne-Harju valla valimiskomisjoni moodustamine

4. Eesti Linnade (ja Valdade) Liidu liikmeks astumine

5. Mittetulundusühingus osalemine

6.Mittetulundusühingus osaluse lõpetamine

7. Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

8. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

9. Ülesannete delegeerimine

10. Detailplaneeringu kehtestamine

11. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

12. Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

13. Isikliku kasutusõiguse seadmine

14. Isikliku kasutusõiguse seadmine

15. Isikliku kasutusõiguse seadmine

16. Isikliku kasutusõiguse seadmine

17. Isikliku kasutusõiguse seadmine

18. Isikliku kasutusõiguse seadmine

19. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

20. Servituudi seadmine

21. Korteriomandite Aia 2 a müük

22. Paldiski Linnahoolduse Osaühing põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

23. Vallavanema puhkusele lubamine

24. Toetuse eraldamine Vasalemma jalgpalliklubile

25. Osaluse omandamine äriühingus

26. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liikme kinnitamine

27. Ülesannete delegeerimine

28. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ranna tee 8//10 ja Paekivi tänav)

29. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Pargi tänav L1)

30. Vee erikasutusloa taotlusega nõustumine (Maeru küla Ojamaa)

31. Vallavara müük (Padise küla Lauda kinnistu)

32. Revisjonikomisjoni 2018. a tööplaani kinnitamine

33. Teealuse maa valla omandisse võtmine (Luule)

34. Paldiski Linnahoolduse Osaühingu, Osaühingu Padise Soojus, Vasalemma Infra Osaühingu ja Aktsiaseltsi Lahevesi ühinemise algatamine

35. Lääne-Harju valla Risti Põhikooli ja Padise Valla Lasteaia ümberkorraldamine

36. Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja õppetegevuse ümberkorraldamine

37. Vasalemma Valla Huvikeskuse ümbernimetamine

38. Projektis „Kodud tuleohutuks" osalemine

39. Väikesaarte komisjoni Väike-Pakri saare elanike huve esindava ühingu määramine

40. Kinnistu omandamine 

41. Vee erikasutusloa pikendamisega nõustumine 

42. Ülesannete delegeerimine

43. Ülesannete delegeerimine 

44. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ojala tee)

45.Isikliku kasutusõiguse seadmine (Suitsupääsukese)

46. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi, Männi ja Raudtee tn)

47. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi, Paldiski linna Kivi tn T2, Kivi tn lõik 3, Kivi tn T1, Lääne tn T4, Lääne tn T39g)

48.Katastriüksuse jagamine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine (Tamme tn Laulasmaa)

49. Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

50. Aktsiaseltsi Lahevesi põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

51. Hankes pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine (terviseteenuse osutaja leidmiseks)

52. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks (terviseteenuse osutaja)

53. Loa andmine lepingu sõlmimiseks 

54. Loa andmine riigihangete läbiviimiseks 

55. Loa andmine riigihanke läbi viimiseks 

56. Vallavanema teenistuslähetusse saatmine

57. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks

58. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks