Vastuvõetud detailplaneeringud

Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneering

Planeeritav ala suurusega ca 20,1 ha asub Harjumaal Paldiski linnas 11174 Paldiski-Padise tee lõik 2 ja 11180 Paldiski lõunasadama ääres ning koosneb Kadakaranna (58001:001:0194) maaüksusest.

Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus Paldiski Lõunasadama teenindamisega seotud tegevuse laiendamiseks vajalike ladude ning rajatiste välja arendamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga piiritletakse hoonestusalad, määratakse hoonestuse kõrgus ja korruselisus, lahendatakse liikluskorraldus ja parkimine, antakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning samuti seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

Paldiski linna üldplaneeringu ( kehtestatud 14.06.2005, otsus nr 15) alusel on planeeritav ala puhke- ja virgestusmaa maakasutuse juhtfunktsiooniga. Planeeringuga tehakse ettepanek täpsustada üldisemat maakasutuse sihtotstarvet. Ettepanek muuta planeeringuala juhtfunktsioon sadamamaaks (LS).

Käesolev detailplaneering ei ole vastuolus avalike huvidega ega üldplaneeringu käigus kokku lepitud ruumilise arengu põhimõttega. Vastavalt Paldiski linna üldplaneeringule on ette nähtud sadama alade areng mööda läänekallast. Kogu sadamatega seotud infrastruktuur tuleb koondada sadamate naabrusesse.

Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt on linna üheks eesmärgiks soodsa majanduskeskkonna loomine ning ettevõtluse, tööstuse ja sadamate arendamine. Paldiski linna ettevõtluse arengut mõjutab enim linna geograafiline asukoht ning soodsate transpordivõimaluste loomine. Sadama laiendamine avaldab positiivset mõju Paldiski linna ettevõtluse arengule. Tegemist on tänaseks päevaks välja kujunenud äri- ja tootmispiirkonnaga (lähipiirkonnas paiknevad olulised kaubasadamad nt Paldiski Lõunasadam, lähinaabruse alale on algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuga moodustatud uued tootmismaa krundid. Antud tehnogeenne suund planeeringulahenduses on selle piirkonna loogiline edasine areng. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega. Planeeringu vahetus naabruses asuva kehtestatud Puhkeranna detailplaneeringuga on tagatud juurdepääs kallasrajale mööda planeeritud avaliku kasutusega teed.

Joonised ja seletuskiri

Koostöö ja lisad

Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldusega nr 326 võeti vastu Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse  ja lähiala detailplaneering. Planeeritav maaüksus asub  Rummu alevikus Metsapere peakraavi vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale on Koidu  tänavalt (86801:001:0904). Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeringuala hooajaliste elamute  rajamiseks ettenähtud juhtotstarbega piirkonda.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas Aia tn 12  (katastritunnus 86801:001:0928) maatulundusmaa kinnistuga,  lõunas Koidu  1 (katastritunnus 86801:001:0944) maatulundusmaa  ja Koidu  tänava (86801:001:0904) transpordimaa kinnistutega, läänes Rummu (katastritunnus 86801:001:0134 maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 6,7 ha.

Maaüksuse jagamisel tekib 92 katastriüksust millest  4 on transpordimaa sihtotstarbega ja ülejäänud 88 maatulundusmaa sihtotstarbega.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asukoht

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja Treppoja tee ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 243 võeti vastu Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja Treppoja tee  ja lähiala detailplaneering.

Planeeritav kinnistu asub  Lohusalu sadama vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Lohusalu teelt. Keila valla üldplaneeringu kohaselt kuulub ala tiheasustusega väikeelamumaa sihtotstarbega piirkonda. Planeeritav ala piirneb põhjas Lohusalu tee 171 (katastritunnus 29501:001:0840) kinnistuga, idas Lohusalu teega (katastritunnus 29501:001:0557), Lõunas Lohusalu tee 165 (katastritunnus 29501:001:0049)  ja Lohusalu tee 167 (katastritunnus 29501:001:0040) kinnistutega, läänes Kordoni kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0156). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,7 ha.

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 3216 ja 3379 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealuse pindalaga kuni 330 m² kuni kahe hoone rajamiseks (elamu ja 1 abihoone). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on olemasoleva tuletõrje hüdrandi baasil.

Krundi sadevee kogumiseks rajatakse kraav kinnistu lääne ja lõuna küljel. Kui sellest ei piisa, siis ehitatakse huvitatud isiku poolt välja sadevee trass ja juhitakse sadevesi riigi maantee truubi DN300 kaudu Lohusalu lahte.

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus puurkaevuga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee  ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asendiplaan

Kontaktvöödi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondplaan

 

Lohusalu küla osaline teemaplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsusega nr 49 on vastu võetud Lohusalu küla osaline teemaplaneering. Keila valla üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering Lohusalu külas algatati Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsusega nr 315/0912. Keila Vallavolikogu 26.09.2014 otsusega nr 119/0914 laiendati planeeringuala ja täpsustati lähteseisukohad Keila valla üldplaneeringu lahendit täpsustavale teemaplaneeringule Lohusalu külas asuvatel Lohusalu tee 114 (29501:001:0490), Lohusalu tee 112 (29501:001:0027), Rahnu tee 4 (29501:001:0039), Rahnu tee 6 (29501:001:0038), Rahnu tee 7 (29501:001:0570), Vaiksalu (29501:001:0090), Lohusalu tee 110 (29501:001:0110), T-11396 Lohusalu puhkekodu tee (29501:001:0218), Ringmängu (29501:007:1666), Laheda (29501:007:1667) maaüksustel ja nendega külgneval jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal. Keila Vallavolikogu 31.03.2016 otsusega nr 248/0316 muudeti Keila Vallavolikogu 27.09.2012 otsust nr 315/0912 ja muudeti teemaplaneeringu koostamise tingimusi.

Muudatustega laiendati planeeringu ala Labida (29501:007:1656), Linnuse ( 29501:007:1664), Kolmnurga (29501:007:1665), Ringmängu (29501:007:1166), Laheda (29501:007:1167), maaüksustel ja nendega külgneval jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alal (kokku 47 ha). Keila Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 361/0817 jäeti algatamata teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt eelhinnangule ja ametiasutustelt saadud arvamustele. Teemaplaneeringu põhjapoosel alal on lõpule viidud ostueesõigusega maa erastamine Keila Vallavalitsuse 09.12.2015 korraldusega nr 721 määratud suuruses ja ulatuses ning moodustatud on Rahnu tee 5 maatulundusmaa kinnistu pindalaga 4,43 ha katastritunnusega 43101:001:0001. Keila Vallavolikogu 28.04.2017 otsusega nr 348/0417 otsustati omandada Rahnu tee 5 kinnistu mereranna poolne ala pindalaga 12396 m².

Keila valla üldplaneeringu kaardi põhijoonisel 2A „ Tiheasutusalade tsoneerimine" suureneb põhjapoolsel alal elamuala ligikaudu 3 ha suuruse võrra ning ettepanekuna nihutatakse rohekoridori piir Lohusalu tee 110 ja Vaiksalu kinnistu idapiirile ning nähakse ette parklate rajamise alad ja supluskoht. Uue elamuala ja parkla rajamise võimaldamiseks on vaja esitada peale teemaplaneeringu vastuvõtmist Keskkonnametile põhjendatud taotlus ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks 100 m peale.

Kuna planeeringuga lubatud elamuala laienemine kogu teemaplaneeringu alast moodustab ligikaudu 6 % on sellest tingitud mõju looduskkeskkonnale väheoluline ning väljakujunenud ehitusjoont arvestav. Säilitatakse rohekoridor lõunast põhja ja luuakse võimalus terviseradade ehitamiseks ja inimeste vabaaja tegevusteks.

Lõunapoolsel alal on määratud piiratud kasutusega lautri, abihoone ja parklate rajamise kohad ning supluskohad.

Teemaplaneeringuga on võimalik tutvuda  asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

 

Dokumendid:

  1. Seletuskiri
  2. Põhijoonis
  3. Kooskõlastuste koondtabel
  4. Avaliku arutelu protokoll 27.06.2018

Keibu külas Ristnametsa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldusega nr 205 võeti vastu Lääne-Harju vallas Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering.

Padise Vallavolikogu 29.03.2017 otsusega nr 219 „ Keibu küla Ristnametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine" algatati Padise valla üldplaneering kohane detailplaneering millega soovitakse jagada 0.94 ha suurune maatulundusmaa kinnistu kaheks elamumaa krundiks, määratakse ehitusõigused, kavandatakse juurdepääsud ja rajatised.

Planeeritav ala asub 11233 Keibu-Alliklepa teest läänes ja Ristna sadamast edelas. Ala piirneb põhjas Kiviranna elamumaa (56201:001:0067) kinnistuga, idas Kruusakalda tee (56201:001:1246) transpordimaa kinnistuga, lõunas ja läänes Vihterpalu metskond 3(56201:001:0838) maatulundusmaaga. Ristnametsa kinnistu on kaetud metsaga välja arvatud edelapoolne nurk. Kinnistu asub 121-145 m kaugusel Läänemere rannast. Vastavalt Padise valla üldplaneeringule tuleb detailplaneering koostada veekogude kallastest 250 m ulatusse jäävate kruntide hoonestamiseks ning juhul kui ühele krundile kavatsetakse rajada enam kui üks elamu ning kahe elamu vahekaugus jääb väiksemaks kui 250 m. Kruntideks jagamisel on arvestatud kruntide minimaalsuurusega 2500 m².

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 4625 ja 4753 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisalase pindalaga kuni 320 m² kuni kolme hoone rajamiseks (elamu ja 2 abihoonet). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonestusalad paiknevad väljaspool 200 m ehituskeeluala. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väliseks tulekustutuseks on ette nähtud 10 m³ veemahuti rajamine Vihterpalu metskond maale. Juurdepääs kruntidele on kohalikult Kruusakalda teelt.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee ja asutuste lahtiolekuajal kohapeal.

Dokumendid:

Seletuskiri

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Veskiküla Lepa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 12 võeti vastu Lääne-Harju vallas Veskikülas Lepa kinnistu (katastritunnus 86801:001:0251) detailplaneering.

Lepa kinnistu detailplaneering algatati Vasalemma Vallavolikogu 29.12.2015 otsusega nr 69 „ Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu lähteseisukohad väljastati Vasalemma Vallavalitsuse 05.04.2016 korraldusega nr 74.

Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala üldplaneeringu kohane sihtotstarve "kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute ala" muudetakse "tootmismaaks", määratakse hoonete ehitusõigus lao- ja tootmishoonete ehitamiseks, antakse lahendus haljastusele, juurdepääsuteele, parkimisele ja tehnovõrkudele. Kinnistule pindalaga 4,92 ha on planeeritud kolm hoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 17000 m². Hoonete maksimaalne kõrgus 14 m, katusekalle 0-45º tulepüsivusega TP-2. Parkimine omal krundil kokku 68 kohta. Juurdepääs kinnistule Keila Haapsalu teelt nr 17 tuleb rajada kohaliku tee kaudu paralleelse teena riigi maanteele ühendamaks Tammi kinnistul asuvat väljapääsu. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja  tuletõrje veevarustus lahendatakse tiigi ja kuivhüdrandiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse tiiki.

Kõrghaljastus säilitatakse riigimaantee poolsel küljel. Lepa kinnistut läbiv 10 kV elektri õhuliin ja post kuulub likvideerimisele ning asendatakse maakaabelliiniga alates Kolonni alajaamast.

Tegemist on Vasalemma valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning sellest tulenevalt on vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 6 on detailplaneeringule koosatud keskkonnamõjude eelhinnang ja küsitud vastavatelt ametiasutustelt seisukohad.

Planeeritav ala piirneb kagus Keila-Haapsalu teega 17, läänes Toomi tee 2 (katastritunnus 86801:001:0377), Toomi tee 4 (katastritunnus 86801:001:0379), Toomi tee 6 (katastritunnus 86801:001:0382), Toomi tee 8 (katastritunnus 86801:001:0384) elamumaa kinnistutega ja Taela (katastritunnus 86801:001:0531) maatulundusmaa kinnistuga, lõunas Tammi (katastritunnus 86801:001:0532) tootmismaaga, põhjas Peetri (katastritunnus 86801:001:0457) ja Haava (katastritunnus 86801:001:0923) maatulundusmaa kinnistutega.

 

Dokumendid:

Volikogu otsus nr 12

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Kooskõlastuste koondtabe

Muudetud põhijoonis

Muudatud tehnovõrkude plaan

Kloogaranna küla Metsaotsa tee 2 ja Treppoja tee 1a kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 11 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a (katastritunnus 29501:007:1038) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava Metsaotsa tee 2952940 kaudu on tagatud tee servituudiga.

Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa krunti üheks kinnistuks ja suurendatakse ehitusõiguse näitajaid: lubatud hoonete arvu 4-le, s.h. elamu ja kolm abihoonet. Liidetud  kruntide ühine ehitisealune pindala 400 m².

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus liitumisega lokaalse veevõrgu trassiga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Dokumendid:

  1. Otsus nr 11
  2. Seletuskiri
  3. Asukoha plaan
  4. Planeeringu lähiala
  5. Põhijoonis
  6. Trasside joonis