Vastuvõetud detailplaneeringud

Veskiküla Lepa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 12 võeti vastu Lääne-Harju vallas Veskikülas Lepa kinnistu (katastritunnus 86801:001:0251) detailplaneering.

Lepa kinnistu detailplaneering algatati Vasalemma Vallavolikogu 29.12.2015 otsusega nr 69 „ Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu lähteseisukohad väljastati Vasalemma Vallavalitsuse 05.04.2016 korraldusega nr 74.

Detailplaneeringuga muudetakse maa-ala üldplaneeringu kohane sihtotstarve "kõrghaljastuse säilitamisega väikeelamute ala" muudetakse "tootmismaaks", määratakse hoonete ehitusõigus lao- ja tootmishoonete ehitamiseks, antakse lahendus haljastusele, juurdepääsuteele, parkimisele ja tehnovõrkudele. Kinnistule pindalaga 4,92 ha on planeeritud kolm hoonet summaarse ehitisealuse pinnaga 17000 m². Hoonete maksimaalne kõrgus 14 m, katusekalle 0-45º tulepüsivusega TP-2. Parkimine omal krundil kokku 68 kohta. Juurdepääs kinnistule Keila Haapsalu teelt nr 17 tuleb rajada kohaliku tee kaudu paralleelse teena riigi maanteele ühendamaks Tammi kinnistul asuvat väljapääsu. Veevarustus lahendatakse puurkaevuga ja  tuletõrje veevarustus lahendatakse tiigi ja kuivhüdrandiga. Sadevesi kogutakse ja juhitakse tiiki.

Kõrghaljastus säilitatakse riigimaantee poolsel küljel. Lepa kinnistut läbiv 10 kV elektri õhuliin ja post kuulub likvideerimisele ning asendatakse maakaabelliiniga alates Kolonni alajaamast.

Tegemist on Vasalemma valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ning sellest tulenevalt on vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 6 on detailplaneeringule koosatud keskkonnamõjude eelhinnang ja küsitud vastavatelt ametiasutustelt seisukohad.

Planeeritav ala piirneb kagus Keila-Haapsalu teega 17, läänes Toomi tee 2 (katastritunnus 86801:001:0377), Toomi tee 4 (katastritunnus 86801:001:0379), Toomi tee 6 (katastritunnus 86801:001:0382), Toomi tee 8 (katastritunnus 86801:001:0384) elamumaa kinnistutega ja Taela (katastritunnus 86801:001:0531) maatulundusmaa kinnistuga, lõunas Tammi (katastritunnus 86801:001:0532) tootmismaaga, põhjas Peetri (katastritunnus 86801:001:0457) ja Haava (katastritunnus 86801:001:0923) maatulundusmaa kinnistutega.

 

Dokumendid:

Volikogu otsus nr 12

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Kloogaranna küla Metsaotsa tee 2 ja Treppoja tee 1a kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 11 võeti vastu Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a (katastritunnus 29501:007:1038) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava Metsaotsa tee 2952940 kaudu on tagatud tee servituudiga.

Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa krunti üheks kinnistuks ja suurendatakse ehitusõiguse näitajaid: lubatud hoonete arvu 4-le, s.h. elamu ja kolm abihoonet. Liidetud  kruntide ühine ehitisealune pindala 400 m².

Olmevete kanaliseerimine on lahendatud reoveemahutitega ja veevarustus liitumisega lokaalse veevõrgu trassiga. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Dokumendid:

  1. Otsus nr 11
  2. Seletuskiri
  3. Asukoha plaan
  4. Planeeringu lähiala
  5. Põhijoonis
  6. Trasside joonis