« Tagasi

Lääne-Harju Vallavalitsus korraldab Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 21.09.2018-21.10.2018

Lääne-Harju Vallavalitsus korraldab Lääne-Harju Vallavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 otsusega nr 109 vastu võetud „Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu" (Conarte OÜ töö nr DP-2017/198) avaliku väljapaneku. Planeeritav ala suurusega ca 20,1 ha asub Harjumaal Paldiski linnas 11174 Paldiski-Padise tee lõik 2 ja 11180 Paldiski lõunasadama ääres ning koosneb Kadakaranna (58001:001:0194) maaüksusest.

Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus Paldiski Lõunasadama teenindamisega seotud tegevuse laiendamiseks vajalike ladude ning rajatiste välja arendamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga piiritletakse hoonestusalad, määratakse hoonestuse kõrgus ja korruselisus, lahendatakse liikluskorraldus ja parkimine, antakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning samuti seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

Paldiski linna üldplaneeringu ( kehtestatud 14.06.2005, otsus nr 15) alusel on planeeritav ala puhke- ja virgestusmaa maakasutuse juhtfunktsiooniga. Planeeringuga tehakse ettepanek täpsustada üldisemat maakasutuse sihtotstarvet. Ettepanek muuta planeeringuala juhtfunktsioon sadamamaaks (LS).

Käesolev detailplaneering ei ole vastuolus avalike huvidega ega üldplaneeringu käigus kokku lepitud ruumilise arengu põhimõttega. Vastavalt Paldiski linna üldplaneeringule on ette nähtud sadama alade areng mööda läänekallast. Kogu sadamatega seotud infrastruktuur tuleb koondada sadamate naabrusesse.

Paldiski linna üldplaneeringu kohaselt on linna üheks eesmärgiks soodsa majanduskeskkonna loomine ning ettevõtluse, tööstuse ja sadamate arendamine. Paldiski linna ettevõtluse arengut mõjutab enim linna geograafiline asukoht ning soodsate transpordivõimaluste loomine. Sadama laiendamine avaldab positiivset mõju Paldiski linna ettevõtluse arengule. Tegemist on tänaseks päevaks välja kujunenud äri- ja tootmispiirkonnaga (lähipiirkonnas paiknevad olulised kaubasadamad nt Paldiski Lõunasadam, lähinaabruse alale on algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuga moodustatud uued tootmismaa krundid. Antud tehnogeenne suund planeeringulahenduses on selle piirkonna loogiline edasine areng. Käesoleva detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega. Planeeringu vahetus naabruses asuva kehtestatud Puhkeranna detailplaneeringuga on tagatud juurdepääs kallasrajale mööda planeeritud avaliku kasutusega teed.

Detailplaneeringuga saab tutvuda ja esitada omapoolseid ettepanekuid ning märkuseid avaliku väljapaneku ajal perioodil 21.09.2018-21.10.2018 Lääne-Harju Vallavalitsuses tööajal või valla koduleheküljel https://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud .

Paldiski linnas Kadakaranna detailplaneeringu avalik arutelu toimub 29.10.2018 algusega kell 16:00 Lääne-Harju vallavolikogu saalis aadressil Rae tn 38, Paldiski linn II korrus.