« Tagasi

Harju Maakohus ootab kandideerima rahvakohtunikuks

Harju Maakohus teavitab Harju Maakohtusse 04.05.2015 valitud rahvakohtunike volituste tähtaja lõppemisest 04.05.2019.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 26 kohaselt kuulub kohaliku omavalitsuse volikogu ainupädevusse rahvakohtunikukandidaatide valimine. 
Rahvakohtunikele esitatavad nõuded on sätestatud kohtute seaduse §-s 103.
Isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.
Rahvakohtunikuks kandideerijad peaksid arvestama, et kohtuistungitel tuleb osaleda alates esimesest kohtuistungist kuni asjas tehtava lõpplahendi kuulutamiseni ning see periood võib olla mitmete kuude pikkune. Eeltoodu tõttu peaks kandideerijal olema kindel soov ja reaalne võimalus rahvakohtuniku töös osalemiseks.
Kohtute seaduse § 112 lg 3 kohaselt peab tööandja rahvakohtuniku õigusemõistmises osalemise ajaks tööst vabastama, mistõttu peaks kandideerijal olema tööandja eelnev nõusolek. 
Alates 01.06.2018 on suurendatud rahvakohtunikele õigusmõistmises osalemise eest makstava tasu määra, mis on iga õigusemõistmises osaletud tunni eest võrdne töölepinguseaduse § 29 lõike 5 alusel kindla ajaühiku kohta kehtestatud töötasu alammääraga. 
Kui kohtuasja istungid toimuvad pikemalt kui 10 istungipäeva ja rahvakohtunik osaleb kohtuasja arutamises kuni selle lõpuni, makstakse pärast kohtumenetluse lõppu ühekordses määras lisaks sama summa, mis tunnitasu alusel on makstud.
Samuti hüvitatakse rahvakohtunikule õigusemõistmises osalemisega seotud kulud justiitsministri 19.12.2006 määruses nr 37 sätestatud korras.
Harju Maakohus ootab omavalitsuselt rahvakohtuniku kandidaatide nimekirja hiljemalt 4. märtsiks.
Rahvakohtunikuks kandideerida soovijatel saata hiljemalt 22. veebruariks Lääne-Harju vallavalitsusse info@laaneharju.ee digitaalselt allkirjastatud avaldus või tavapostiga avaldus Rae 38, Paldiski. Ankeedi kandideerimiseks saab alla laadida siit
Lisainfot rahvakohtunike kohta leiab siit.