Laste hoolekanne

Eestis on perekonnaseaduse kohaselt laste kasvatamine ja nende eest hoolitsemine vanemate õigus ja kohus. Kui laps jääb mingil põhjusel ilma vanemlikust hoolitsusest, siis korraldab tema hoolekande kohalik omavalitsus.

Lastekaitseseadus sätestab, et juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada Lääne-Harju vallavalitsuse sotsiaalosakonnale, telefonil 674 1242, 515 2297, politsei lühinumbril 112, või  lasteabi telefonile 116 111

 

Laste hoolekande korraldamiseks Lääne-Harju vallavalitsus

• toetab last kasvatavat peret, tehes koostööd valla koolide, lasteaedade ja teiste asutuste ja organisatsioonidega.

• töötab välja ja viib ellu või osaleb koostööpartnerina lapsi arendavates ja õigusrikkumisi ennetavates projektides

• vajadusel määrab lapsele või perele tugiisiku

• korraldab lapse eestkostet ja hooldamist perekonnas kelle liikmete hulka laps ei kuulu

• abistava ja nõuandva organina töötab vallavalitsuse juures laste hoolekande komisjon

Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide esindajaks kõigis lapsesse puutuvates küsimustes on Lääne-Harju Vallavalitsus, juhul kui lapsele ei ole määratud eestkostjat.

Lapse huvisid kaitsevad Eesti Vabariigi seadused:

Lastekaitseseadus

• Perekonnaseadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Perehüvitise seadus

 

Lääne-Harju Vallavalitsuse arvamust on vaja:

• vaidluste puhul lapse hooldusküsimuste või elukoha üle

• tehingute puhul alaealisele kuuluva varaga

• alaealise perekonnanime muutmisel

• kohtuasja algatamiseks vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse elu korraldamiseks

 

Laste hoolekandega on seotud Lääne Harju vallas osutatavad sotsiaaltoetused ja -teenused

 • Isikliku abistaja teenus
 • Tugiisikuteenus
 • Sotsiaaltransporditeenus
 • Turvakoduteenus
 • Asendushooldusteenus
 • Järelhooldusteenus
 • Lapsehoiuteenus
 • Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

Toetused:

 • Sünnitoetus
 • Esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetus
 • Koolisõidutoetus
 • Puudega isiku hooldajatoetus 
 • Tervisetoetus
 • Koolieelse lasteasutuse osalustasu- ning toidutoetus
 • Lastega pere toetus
 • Huvialaringitoetus
 • Sotsiaalteenuse toetus
 • Toetus raske majandusliku olukorras olevale perele

Lisaks:

 • Lääne-Harju Vallavalitsus korraldab kodustele lastele jõulupeo.
 • Lääne Harju Vallavalitsus abistab vähekindlustatud ja paljulapselisi peresid vajadusel toiduabiga.