Sotsiaaltoetused ja -teenused

Lääne-Harju vallavalitsus hoolib oma kogukonna liikmetest ning toetab vähekindlustatud perekondi ja erivajadustega isikuid hädavajalike kulutuste osalise kompenseerimisega juhtudel, kui isikul endal või tema pereliikmetel pole võimalik neid kulutusi teha ega katta teiste riiklike toetustega.

Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja poole võite pöörduda, kui vajate nõustamist erinevates sotsiaalküsimustes, nagu  eaka isiku hooldamisel, Teil on probleemid lastega, olete töötu, olete sattunud võlgadesse, näete, et eaka, puudega inimese või lapsega käitutakse või neid koheldakse mitte inimväärselt.

Sotsiaaltoetuste saamise kriteeriumid ja taotlemise tingimused on reguleeritud Lääne-Harju Vallavolikogus 27. detsembril vastu võetud määruses „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" 

 

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED

Sünnitoetus

Lääne-Harju vallavalitsus maksab lapse sünnitoetust 550 eurot. Toetust makstakse kahes osas – esimene osa on 350 eurot ja teine osa – 200 eurot.

Esimene osa makstakse lapse ühele vanemale tingimusel, et lapse ema on rahvastikuregistri andmetel lapse sünnihetkel Lääne-Harju valla elanik ja üks lapsevanematest on elanud Lääne-Harju vallas katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi.

Teine osa makstakse välja pärast lapse ühe aastaseks saamist, tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanem või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Lääne-Harju valla elanikud alates lapse sünnist kuni aastaseks saamiseni.

Sünnitoetuse väljamaksmiseks võib esitada taotluse kolme kuu jooksul, arvates lapse sünni registreerimisest.  Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teises omavalitsuses.

Toetuse taotlemine

Taotleja saab avalduse esitada elukohajärgsesse piirkonnakeskuse sotsiaalosakonda,  e-keskkonnas või saata e-posti aadressile info@laaneharju.ee (digilallkirjastatult).

•Isikuandmete ja/või arvelduskonto muutumisest peab taotleja sotsiaalosakonda kirjalikult teavitama. E-postiga edastatud info peab olema kinnitatud digiallkirjaga.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Esimest korda kooli mineva lapse toetus on 130 eurot.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus  on toetus lapsele, kes läheb  esimesse klassi ning kelle enda ja ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht 15. augusti seisuga on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Harju vald.

Taotlusi saab esitada 31. oktoobrini. Taotleja saab  avalduse esitada elukohajärgsesse piirkonnakeskuse sotsiaalosakonda,  e-keskkonnas või saata e-posti aadressile info@laaneharju.ee (digilallkirjastatult).

Matusetoetus

Matusetoetuse suuruseks on 230 eurot

Matusetoetust makstakse matuse korraldajale, kui lahkunu oli Lääne-Harju valla  elanik. Matuste korraldaja saab matusetoetuse avalduse esitada pärast surma registreerimist elukohajärgsesse piirkonnakeskuse sotsiaalosakonda,  e-keskkonnas või saata e-posti aadressile info@laaneharju.ee (digiallkirjastatult).

Koolisõidutoetus - üldhariduskoolis õppivale õpilasele ühistranspordi sõidukulude kompenseerimiseks.

Hooldusperes oleva lapse toetus 240 eurot kuus, makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse perekonnas hooldajale.

Puudega isiku hooldajatoetust makstakse sügava puudega isiku hooldajale 50 eurot kalendrikuus ja raske puudega isiku hooldajale 30 eurot kalendrikuus.

Raske ja sügava puudega lapse hooldajatoetuse summa on 50 eurot kalendrikuus. Hooldajatoetust on õigus saada puudega lapse vanemal, seaduslikul esindajal või kasuvanemal, kes lapse puudest tingitud kõrvalabi vajaduse tõttu ei tööta.

 

SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED

Toetuste maksmise eesmärk on soodustada ja parandada isiku ning perekonna toimetulekuvõimet ja katta osaliselt vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid.

Sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi on õigus taotleda isikul, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris andmetel on Lääne-Harju vald ja isikul, kes  vajab vältimatut sotsiaalabi.

Sissetulekust sõltuvaid toetusi on õigus taotleda isikul või perekonnal, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta kuus on pärast sissetulekust eluasemekulude maha arvamist väiksem kui kahekordne riiklik toimetulekupiir, mis on 2018. aastal 280 eurot ühe isiku kohta.

Sotsiaaltoetuse liigid on:

  1. tervisetoetus - laste prillide ja täiskasvanutele prilliklaaside kulu osaline hüvitamine, puuetega isikule abivahendi ostmise, rentimise ja kasutamise kulude osaliseks hüvitamiseks,  retseptiravimite ostmiseks või raviprotseduuridel osalemise kulude osaliseks hüvitamiseks, raviasutusest väljastatud omaosalusarvete osalise kulu hüvitamiseks ja ravikindlustamata isikutele hädavajalike raviteenuste hüvitamiseks;
  2. koolieelse lasteasutuse osalustasu ning toidutoetus - toetus makstakse haridusasutuse arvele;
  3. lastega pere toetus – lapse koolitarvete, riiete, jalanõude, tugi- ja raviteenuste, spordi- ja lastelaagri osalustasu, kutseõppes osalevate õpilaste ühiselamu ja/või õpilaskodu üüri ja muude hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks;
  4. huvialaringi toetust saab taotleda lapsele osalemiseks huvikoolis ja spordiringis, kuid mitte rohkem kui ühe huviringi(kooli) tasumiseks ühele lapsele;
  5. sotsiaalteenuste toetus – sotsiaalteenuse eest osaliseks või täielikuks tasumiseks, kui teenusele on suunanud/korraldanud sotsiaalosakond;
  6. toetus raske majandusliku olukorra puhul on isikule, kes ise või kelle perekond on sattunud toimetulekuraskustesse sotsiaalsete riskide, elatusvahendite kaotuse või planeerimatu väljamineku tõttu;
  7. vältimatut sotsiaalabi toetust saab taotleda elatusvahenditeta isik hädavajalike kulude katteks (toit, riietus, ajutine peavari jne).

Sissetulekust sõltuva toetuse määramise üldpõhimõtted:

•toetuse saamiseks esitatakse sotsiaalosakonnale põhjendatud taotlus koos lisadokumentidega;

•sotsiaaltöötajal on õigus nõuda andmeid taotleja ja tema pereliikmete tulude ja kulude kohta;

•toetuse määramisest võib keelduda, kui taotleja sissetulekud või omandis olev kinnis- ja vallasasjad tagavad talle või ta perele toimetulekuks piisavad elatusvahendid.

 

Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuste saamise kriteeriumid ja taotlemise tingimused on reguleeritud Lääne-Harju Vallavolikogu 30.jaanuari 2018 määruses nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" 

Koduteenus - teenus on täisealise üldjuhul eakate ja/või puudega isiku, toimetuleku tagamine kodustes tingimustes. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavale isikule, kellel endal puuduvad materiaalsed või tervislikud võimalused iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus - väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on täisealisele isikule turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Ülevaatliku info, mida teha, kui lähedane vajab hooldust, leiab siit (vene keeles).

Sotsiaaltransporditeenus - teenust osutatakse kõrvalabi vajavatele puudega isikutele või vanaduspensionäridele, kes puude tõttu või muudel mõjuvatel põhjustel ei saa kasutada ühistransporti.

Eluruumiteenus - eluruumiteenuse eesmärk on eluruumi ajutise kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Isikliku abistaja teenus - teenuse eesmärk on suurendada puudetega inimeste iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades ning vähendada isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Tugiisikuteenus - tugiisikuteenuse eesmärk on toetada isiku iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste kasutamisel olulisel määral kõrvalabi. Isikut juhendatakse ja motiveeritakse ning arendatakse tema iseseisvust ja omavastutusvõimet.

Lastele määratakse teenus rehabilitatsiooniplaani või juhtumiplaanis kirjeldatud abivajadusele alusel

Täisealise isiku hooldus- täisealise isiku hooldus on vähenenud toimetulekuvõimega isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute sooritamisel.

Varjupaigateenus - varjupaigateenuse eesmärk on kindlustada ajutine ööbimiskoht täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas on tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Turvakoduteenus - turvakoduteenuse eesmärk on tagada täisealisele isikule ja/või lapsele turvaline keskkond, esmane abi ja lapsele järelevalve.

Asendushooldusteenus - asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine.

Järelhooldusteenus - teenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva lapse iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist.

Lapsehoiuteenus - teenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut (töötamist). Teenust osutatakse puudega lastele.

Võlanõustamisteenus - võlanõustamise eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel, nõustamine, et vältida uute võlgnevuste tekkimist  ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Vältimatu sotsiaalabiisikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.