Puurkaevu rajamine

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid (https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001) on kehtestatud keskkonnaministri 09.07.2015 määrusega nr 43

1. Puurkaevu rajamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus puurkaevu asukoha kooskõlastamiseks (KKM määruse nr 43 lisa 1). Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul.

2. Kooskõlastatud asukohale tellitakse hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu projekt. Nimekiri tegevusluba omavatest isikutest on leitav Keskkonnaministeeriumi kodulehelt:(http://www.envir.ee/sites/default/files/hudrogeoloogiliste_tegevuslubade_omanikud_20150903.pdf)

3. Puurkaevu projekt koos ehitusloa taotlusega esitatakse vallavalitsusele läbi Ehitisregistri (vt Ehitisregister https://www.mkm.ee/et/ehitisregister) ning tasutakse riigilõiv taotluse läbivaatamise eest 30 eurot vastavalt riigilõivuseaduse § 3312  Lääne-Harju Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE452200001120109987 Swedbank, selgitusse märgitakse puurkaevu asukoha aadress.

4. Vallavalitsus edastab esitatud puurkaevu rajamise taotluse ja puurkaevu projekti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

5. Vallavalitsus väljastab ehitusloa Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud puurkaevu projektile.

6. Vallavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel puurib vastavat tegevusluba omav isik puurkaevu ning korraldab selle kandmise keskkonnaregistrisse.

7. Puurkaevule, tootlikkusega alla 10 m3 ööpäevas, esitatakse vallavalitsusele kasutusteatis - riigilõivu ei ole.

Puurkaevule, tootlikkusega üle 10 m3 ööpäevas, esitatakse vallavalitsusele kasutusloa taotlus (vt Ehitisregister https://www.mkm.ee/et/ehitisregister) ning tasutakse riigilõiv 30 eurot vastavalt riigilõivuseadus § 3314 Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE452200001120109987 Swedbank, selgitusse märgitakse puurkaevu asukoha aadress.

8. Keskkonna- ja ehitisregistrist puuduva olemasoleva puurkaevu seadustamiseks kehtivad ülaltoodud punktid 1-4.

Vastavalt riigilõivuseaduse § 3316 tasutakse riigilõivu enne ehitusseadustiku jõustumist (jõustumine 01.01.2015) ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest 500 eurot.

Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.