Lääne-Harju vallas sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine

Projekti eesmärk on ühtlustada Lääne-Harju vallas sotsiaalhoolekande süsteem ja arendada ning parandada koduteenuse kättesaadavust valla kõigis piirkondades. Laiendada koduteenuse saajate sihtrühma ning vähendada omastehooldajate hoolduskoormust.

Projekti tulemusel on valla tööealistel isikutel parem toimetulek, võimalus siseneda tööturule või püsida aktiivsena tööturul.

Projekti algus ja lõpp: 03.09.2018-31.05.2020

Projekti kogumaksumus (EUR): 86 418

Sh omafinantseering (EUR): 21 604,50

 

Projekti rahastatakse EL meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse „Eakatele, erivajadusega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete tööle saamist toetavad hoolekandeteenused" .

EU50081 projekt „Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks külastuskeskuseks"

Projekti tulemusel luuakse Padise kloostrist kaasaegne suure ajaloolis-kultuurilise potentsiaaliga 14. sajandil algupäraselt Euroopa idapoolseima tsisterlaste kloostri rikkalikku ajalugu ja traditsioone tutvustav Loode-Eesti piirkonna terviklik turismi tõmbekeskus. Lisaks kloostri rekonstrueerimisele turismiobjektiks, renoveeritakse ka mõisa valitsejamaja, millest kujuneb piirkonna turismiinfo- ja teeninduskeskus – turismimagnet ning tugi kogu Loode-Eesti mikro- ja väikeettevõtjatele.
Padise kloostrikompleksi kuuluva endise mõisa valitsejamaja restaureerimise põhiprojekti koostamiseks võitis hanke OÜ Kapiteel (hanke viitenumber 185523) ja eriosade projekti koostamiseks võitis hanke OÜ Paide EKE Projekt (hanke viitenumber 185735).
Projekti „Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks külastuskeskuseks" rahastatakse Euroopa liidu struktuuritoetusega, meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" investeeringute toetusprogrammist „Turismiatraktsiooni arendamine" Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Meetme rakendajad on Rahandusministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Projekti kogumaksumus on 1 717 470 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt 257 621 eurot ja toetus maksimaalselt 1 459 850 eurot. 
 

Mänguväljakud Kloogale ja Keila-Joale

11.06.2018 tegi Lääne-Harju Koostöökogu hindamiskomisjon positiivse otsuse vallavalitsuse taotletud projektile "Mänguväljakute rajamine Klooga ja Keila-Joa puhkealale" ja esitas PRIA-le ettepaneku toetuse taotlus rahuldada. PRIA teeb otsuse 60 tööpäeva jooksul.

Klooga mänguväljak rajatakse Aedlinna tee 7 asuvale puhkealale. Männimetsaga kaetud alale rajatakse elemendid väikelastele – vedru- ja beebikiiged, liumägi, roniala. Suurematele lastele paigaldatakse roniala puude vahele. Projekti maksumus on 15366 eurot, millest 10% tasub omaosalusena vallavalitsus.

Keila-Joa mänguväljak ehitatakse detailplaneeringuga määratud alale Pargi allee 2.

Rajatakse mängulinnak 5–12 aastastele lastele maksumusega 15595 eurot, millest valla omaosalus on 10%. 

Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud Paldiski linnavalitsusele EL-i ühtekuuluvusfondi toetuse projektile „Paldiski linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine". Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga. Projekti kogumaksumus on 988 528,00 eurot, millest toetuse summa moodustab 761 166,56 eurot ja toetuse saaja omafinantseering 227 361,44 eurot. 
Renoveerimistöödega alustatakse 2018. a suvel. 
 
 

EU51452 projekt "Keila-Lehola kergliiklustee rajamine"

 

EU51452 projekt "Keila-Lehola kergliiklustee rajamine" 

Euroopa liidu struktuuritoetuse meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" investeeringute toetusprogrammi „Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamine" vahendite toel rajati 2018. a Keila-Lehola kergliiklustee.
 
Projekti kogumaksumus oli 699 755,60 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering minimaalselt 104 963,34 eurot ja toetus maksimaalselt 594 792,26 eurot.
 

Projektiga „Keila-Lehola kergliiklustee rajamine" rajati Keila-Haapsalu riigimaantee nr 17 äärde Lehola küla ja Keila linna ühendav kergliiklustee.  

Projekti eesmärk oli Keila-Lehola piirkonna elukeskkonna parandamine ja parema ligipääsu tagamine töökohtadele ning avalikele teenustele piirkonnas läbi keskus-tagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise. Projekti tulemusena valminud Keila-Lehola kergliiklustee on 4075 meetrit pikk.

 

 

Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Keila vallavalitsusele EL-i ühtekuuluvusfondi toetuse projektile „Keila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine". Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga Klooga, Karjaküla, Keila-Joa ja Lehola alevikes. Projekti kogumaksumus on 431 455,20 eurot, millest toetuse summa on 302 018,64 eurot ja toetuse saaja omafinantseering 129 436,56 eurot. 
 

Valmis projektid

 

Karjaküla ja Lehola välijõuväljakud

 

2017. a sügisel avati Lääne-Harju Koostöökogu Leader-meeteme 2.2 rahastusel välised jõuväljakud Karjakülas ja Leholas. Projekti "Karjaküla ja Lehola puhkealadele spordivahendite rajamine" toetust taotles Keila vallavalitsus. Jõuväljakud on avalikus kasutuses. Tulge julgelt proovima!

 

Jõuväljak Karjakülas

 

Jõuväljak Leholas