Keskkonnamõjude hindamine

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab Paldiski linnas Rae põik 9 mahutipargi laiendamise projekteerimistingimuste taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Baltic Oil Service OÜ terminal on Paldiski Lõunasadamas Rae põik 9 kinnistul (katastritunnis 58001:001:0170) toimiv ettevõte, mis on omandanud pankrotistunud endise AS Biodiesel Paldiski hooned ja rajatised, et korraldada seal naftasaaduste käitlemist. Ettevõttes toimub naftasaaduste laadimine ja ladustamine. Terminal töötab mitmesuunalisena. Raudtee tsisternvagunite, paakautode või meritsi saabuvate tankerite kaudu toimub naftasaaduste laadimine mahutitesse, nende ladustamine ja seejärel naftasaaduste väljastamine paakautodele, raudtee paakvagunitele ning AS Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadama kai nr 5 kaudu tankeritele.  Terminali aastane summaarne naftasaaduste käive on kuni 100 000 tonni.
 
Kavandatava tegevuse eesmärk on Paldiski linnas Rae põik 9 (katastritunnus 58001:001:0170) asuval kinnistul olemasoleva BOS terminali mahutipargi laiendamine. Kavandatud on rajada olemasolevasse terminali lisaks 5 mahutiga mahutipark, mille kogumahutavus on 37 500 m3 (5 x 7500 m3). Rajatakse ka uus pumpla ja torustikud, mis ühendatakse olemasoleva torustikuga. Kavandatud laiendusega ei muutu maksimaalne laadimiskäive ega naftasaaduste nomenklatuur.
 
KMH osapooled:
Arendaja(d) on BALTIC OIL SERVICE OÜ (registrikood: 12956324) (aadress Rae põik 9, Paldiski, kontaktisik Mihkel Kapp, e-post mihkel@bos.com.ee, telefon 5062538) 
Otsustaja on Lääne-Harju Vallavalitsus (kontaktisik Erki Ruben, e-post erki.ruben@laaneharju.ee, telefon 679 0607)
OÜ Estkonsult  Aide Kaar, aide.kaar@ekonsult.ee, 6646730.

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda paberkandjal Lääne-Harju Vallavalitsuses tööajal ning elektroonilisel kujul Lääne-Harju Vallavalitsuses kodulehel (vt allpool). 

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 14.04 - 13.05.2018 e-posti aadressil info@laaneharju.ee või tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski.
KMH aruande avalik arutelu toimub avaliku väljapaneku järgselt 17.05.2018 algusega kell 16:00 Paldiskis Rae tn 38 III korruse saalis.