Eesti Kalatootjate Keskühistu kalatehase keskkonna kompleksloa eelnõu avalikustamise teade

 
Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et Eesti Kalatootjate Keskühistu registrikood 12939745 (käitise nimetus: Kalajahu tehas; käitise tegevuskoha aadress: Ubaniidi kinnistu (58001:003:0278), Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond) keskkonnakompleksloa nr KKL-500404 eelnõu ning loa väljastamise korralduse eelnõu ja KMH algatamata jätmise otsuse eelnõu koos eelhinnanguga on valminud. 
 
Käitise põhitegevusala on toorkala töötlemine ning kalajahu ja –õli tootmine. Kätises ülesseatud tootmisvõimsus on 140 tonni valmistoodangut ööpäevas (kalajahu 96 tonni/ööpäevas ja kalaõli 44 tonni/ööpäevas). Tehase töötlemisvõimsuseks on kavandatud kuni 450 tonni toorkala ööpäevas (135 000 tonni toorkala aastas). Käitise planeeritud tööaeg on 24 tundi ööpäevas ja kuni 7 200 tundi aastas.  
 
Eelnõude, loa taotluse, KMH eelhinnangu, KMH algatamata jätmise otsusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris. Info telefonil 674 4800 / 332 4416  või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Eelnõud ja taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/document_registry/. 
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil (Keskkonnaamet, Pargi 15, 41537 Jõhvi) 21 päeva jooksul alates teate ilmumisest ajalehes Harju Elu (avaldamise kuupäev 24.08.2018).
 

AS-i TREV-2 Grupp välisõhu saasteloa taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS TREV-2 Grupp (äriregistrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, 10916 Harju maakond) 09.05.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteluba taotletakse Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Lemmaru külas Kalgi (katastritunnus 86801:001:0025) kinnistul paigaldatavale asfaltbetoonitehasele. Tööperiood on planeeritud alates 1. aprillist kuni 31. detsembrini. Tööaeg on 7 päeva nädalas kell 7.00-21.00.
 
 

Keskkonnakompleksloa andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu Paldiskisse kavandatava alkülaadi destillatsiooniseadme keskkonnakompleksloa taotlusele

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Aktsiaselts Alexela Terminal (registrikood 10392389, aadress: Rae põik 6, Paldiski) keskkonnakompleksloa nr KKL-500393 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu Paldiski linna Rae tn 1d aadressile kavandatava alkülaadi destillatsiooniseadme keskkonnakompleksloa taotlusele.

 

1. Eelhinnangu eelnõu

2. Keskkonnakompleksloa väljastamise, vee-erikasutusloa nr L.VV/328505, jäätmeloa nr L.JÄ/330156 ning välisõhu saasteloa nr L.VV/321159 kehtetuks tunnistamise ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korralduse eelnõu

3. Keskkonnakompleksloa nr KKL-500393 eelnõu