Kehtestatud detailplaneeringud

Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldusega nr 396 kehtestati Lääne-Harju vallas Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering.

Padise valla üldplaneeringu kohane detailplaneering algatati Padise Vallavolikogu 29.03.2017 otsusega nr 219 „ Keibu küla Ristnametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Ristnametsa kinnistu on kaetud metsaga välja arvatud edelapoolne nurk. Kinnistu asub 121-145 m kaugusel Läänemere rannast. Vastavalt Padise valla üldplaneeringule tuleb detailplaneering koostada veekogude kallastest 250 m ulatusse jäävate kruntide hoonestamiseks ning juhul kui ühele krundile kavatsetakse rajada enam kui üks elamu ning kahe elamu vahekaugus jääb väiksemaks kui 250 m. Kruntideks jagamisel on arvestatud kruntide minimaalsuurusega 2500 m².

Planeerinuga jagatakse maatulundusmaa kaheks ja määratakse neile elamumaa sihtotstarve. Kruntide pindalad on 4625 ja 4753 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealase pindalaga kuni 320 m² kuni kolme hoone rajamiseks (elamu ja 2 abihoonet). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonestusalad paiknevad väljaspool 200 m ehituskeeluala. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väliseks tulekustutuseks on ette nähtud 10 m³ veemahuti rajamine Vihterpalu metskond maale. Juurdepääs kruntidele on kohalikult Kruusakalda teelt. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 398

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Seletuskiri

 

Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 ja Treppoja tee 1a kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 193 on kehtestatud Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a (katastritunnus 29501:007:1038) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut üheks kinnistuks pindalaga 5519 m² . Krundi ehitusõiguse näitajaid: lubatud hoonete arv 4, sh elamu ja kolm abihoonet. Liidetud kruntide ühine ehitisealune pindala 400 m2. Metsaotsa tee 2 kinnistu on hoonestatud hooneregistri andmetel elamuga ehitusaluse pindalaga 139,7 m2.

Juurdepääs planeeringualale on tagatud 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt algava kohaliku Metsaotsa tee (2952940) kaudu läbi reformimata riigimaa. Juurdepääs krundile on tagatud tee servituudiga Metsaotsa tee kinnistul (katastritunnus 29501:007:1049). Kinnistusisene kanaliseerimine on lahendatud kogumismahutitega. Veevarustus lahendatud kohaliku veevõrgu baasil. Väline tulekustutuse veevarustus on lahendatud mahutite ja kuivhüdrandiga.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnale negatiivset mõju.

Dokumendid:

Seletuskiri

Põhijoonis

Meremõisa küla Innu maaüksuse osalises mahus detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 10 on kehtestatud Meremõisa külas Innu maaüksuse (katastritunnus 29501:007:0411) osalises mahus detailplaneering.

Kehtestatud planeeringu lahenduses on Innu maaüksus jagatud 53 krundiks, millest 38 on üksikelamukrunti, 2 ärimaa krunti, 2 ühiskondlike ehitiste maa krunti lasteaiale, 1 tootmismaa krunt puurkaevule, 8 transpordimaa krunti teedele ja tänavatele, 1 üldkasutatava maa krunt haljasalale ja 1 üldkasutava maa krunt kergliiklustee ja kommunikatsioonide rajamiseks. Üksikelamumaa krundile on hoonestusalade piires lubatud rajada üks elamu ja kuni 3 abihoonet arvestades kõrghaljastuse maksimaalse säilimisega. Elamul on lubatud kaks korrust maksimaalse kõrgusega 10 m, katusekaldega 15-45.°Abihoone katuseharja maksimaalne kõrgus 7 m. Lasteaiale on planeeritud kaks krunti pos 23 ja 24, mis liidetakse, kui sinna ehitatakse lasteaed. Liidetud krundi suurus on 6373 m². Juurdepääs planeeringualale teelt T-11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna on kavandatud Kungla mets 2 kinnistul asuva avaliku kasutusega tee (Tee 221) kaudu. Planeeringu elluviimine on kavandatud kahes ehitusjärgus:

1. Ehitusjärjekorras kavandatakse 6 üksikelamu krundi ehitus positsioonid 16, 17, 25, 26, 27 ja 28. Nende kruntide ehitamisel ei ole vaja rekonstrueerida riigi tee 11390 ja kohaliku tee 2952210 (Tee 221) ristmikku.

2. Ehitusjärjekorras ehitatakse välja ülejäänud 32 üksikelamu, äri ja lasteaia krundid ning nendele ehituslube ei väljastata enne, kui on välja ehitatud riigitee 11390 ja kohaliku tee 2952210 ristmik vastavalt Maanteeameti 23.0816 nr 15-2/16-00032/543 kooskõlastus-tingimustele.

Keila valla üldplaneeringu alusel asub planeeringuala hajaasustusalal, millel ei ole täpsemalt maakasutuse juhtotstarbeid määratud. Planeeritaval alal ei asu looduskaitseobjekte, vääriselupaiku ja ala kagunurk asub rohevõrgustiku koridoris, mille tõttu selles osas jääb kuuel elamumaa krundil ja ühel transpordimaa krundil detailplaneering kehtestamata. Planeeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus maakasutuse juhtfunktsioon maatulundusmaast elamumaaks ja ärimaaks. Planeering arvestab perspektiivse kanalisatsiooni survetrassiga liitumise võimalusega vastavalt ÜVK kavale ja on Meremõisa elamuala laiendusena perspektiivse elamumaa piirkonnana valla ruumilist arengut arvestav. Planeeringu elluviimine ei avalda looduskeskkonnale olulist mõju. Sotsiaalne ja kultuuriline mõju ei ole teada. Majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:                                             

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsus nr 10

Seletuskiri

Põhijoonis

I ehitusjärjekord

Tehnovõrkude koondplaan