Kehtestatud detailplaneeringud

Valkse külas Väljaotsa, Settebasseini, 8 Tallinn-Paldiski tee L2 ja nendega külgneva riigimaa AT030326084 nimega Nõmmetirtsu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsusega nr 123 kehtestati Lääne-Harju vallas Valkse külas Väljaotsa (katastritunnus 29501:001:0284, pindalaga 5,79 ha), Settebasseini (katastritunnus 29501:007:0554, pindalaga 3633 m2), 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285, pindalaga 1172 m2) ja nendega külgneva riigimaa AT030326084 nimega Nõmmetirtsu detailplaneering.

Planeeringuga jagatakse maa on kokku 17 krundis. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse Väljaotsa kinnistu 10-ks äri-ja tootmismaa krundiks (pos nr 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 ja 17) ja lisaks transpordimaa kruntideks (pos. nr 7, 12, 15 ja 16). Settebasseini kinnistu piire ja sihtotstarvet ei muudeta (pos nr 8). Riigi omandis olevast Nõmmetirtsu maast moodustatakse kaks tootmismaa krunti (pos nr 1-2). Lisaks moodustatakse Väljaotsa krundist ja riigiomandis olevast maast ühtne avaliku kasutusega transpordimaa krunt (pos nr 7).

Planeeringuga nähakse ette kruntide liitmise võimalused. Liita on võimalik planeeritud positsioonid 5 ja 6; 10 ja 11 ning positsioonid 13 ja 14. Liidetavate kruntide hoonestusalad ning ehitusalune pind liituvad kruntide liitmisel. Liidetud krundile tohib ehitada kaks kuni 2-korruselist hoonet. Kruntide 13 ja 14 liitmisel võib krundile ehitada kolm kuni 2-korruselist hoonet summaarse ehitisealuse pindalaga 6050 m². Kruntide täisehitusprotsent ei tohi olla suurem kui 40%. Kruntide sihtotstarvete osakaal täpsustub ehitusprojekti koostamisel vastavalt hoone kasutusotstarbele. Krundi positsioon 15 on omandanud Eesti Vabariik ja  moodustatud on transpordimaa katastriüksus 8 Tallinn-Paldiski tee L2 (katastritunnus 29501:001:0285) ja rajatud kergliiklustee ja mahasõit ringteelt. Väljaotsa kinnistu on omandanud AS Valdek, kellel on soov ehitust alustada kruntidel positsioon 13 ja 14 ja edaspidi algatada detailplaneering juurepääsu ja transpordiskeemi muutmiseks. Sellest lähtuvalt on arendajaga kokku lepitud taristu lepinguga kavandatud detailplaneeringu elluviimine kolmes etapis ja arendajale on üle antud planeeringu kohase taristu ja teede rajamisega seotud kulude kandmise kohustus. Planeeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus maakasutuse juhtfunktsioon maatulundusmaast äri- ja tootmismaaks. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale. Mõju valla majandusele on positiivne.

 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.09.2018 otsus nr 123

Seletuskiri

Asukoha skeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Lohusalu külas Oru rohumaa 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldusega nr 602 Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Oru rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0400 ) kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga jagatavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas, valdavalt maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada avaliku kasutusega erateedelt Vahimäe tee L1 (29501:001:0147), Vahimäe tee L2 (29501:001:0191) ja Nabe tee  kaudu. Keila valla üldplaneeringu kohaselt kuulub ala tiheasustusega piirkonda mille kasutamise juhtotstarve on väikeelamumaa. Planeeritav ala piirneb põhjas Nabe tee 18 (katastritunnus 29501:001:0236) ja Nabe tee 14 (katastritunnus 29501:001:0005) kinnistutega, idas Nabe tee 19 kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0145), Vahimäe tee 12 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0142), Vahimäe tee 9 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0188), Vahimäe tee 11 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0189), lõunas Mäepealse kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0223), läänes Kase kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0323), loodes Nabe tee 25 (katastritunnus 29501:001:0035) ja Nabe tee 23 (katastritunnus 29501:001:0036) kinnistutega. Planeeritav ala ligikaudne pindala 3,4 ha.

Detailplaneeringu tulemusel tekib 8 elamumaa ja kolm transpordimaa krunti. Elamumaa kruntide suurused on alates 3022 m²-st kuni 3537 m²-ni. Kruntidele on lubatud rajada üksikelamu ja 2 abihoonet sõltuvalt krundi suurusele summaarese ehitisealuse pindalaga 360-420 m². Kahekordse elamu maksimaalne kõrgus 8 m ja abihoonel 5, katusekalded 20-45°. Lisaks moodustatakse kaks avaliku kasutusega transpordimaa krunti (pos 9 ja 11) mis ehitatakse arendaja poolt välja ja antakse tasuta üle kohalikule omavalitsusele. Kuuele krundile on juurdepääs Vahimäe tee kaudu ja kahele krundile on juurdepääs Nabe tee kaudu. Kruntide eraldamiseks lubatud piirdeaia kõrguseks 1,5 m. Veevarustus on lahendatud võrguga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on lahendatud rajatavate tuletõrje hüdrantidega ja mahutiga.

Kruntide sadeveed lahendatakse ehitusprojektides immutamisega omal krundil või tiigi rajamisega vee kogumiseks.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannavad vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isikud. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldus nr 602

Seletuskiri

Asukoha skeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Lohusalu külas Kalda rohumaa 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldusega nr 601 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Kalda rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0059) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringuga jagatavad kinnistud asuvad Lääne-Harju vallas Lohusalu külas, valdavalt maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Hüübu teelt algava Mäe tänava ( 29501:001:0174) kaudu ja pikendada kuni Miku–Katrini (katastritunnus 29501:001:0055) kinnistu lõunapiirini. Planeeritav ala piirneb läänes Miku rohumaa 1 (katastritunnus 29501:001:0007), põhjas Miku–Pireti (katastritunnus 29501:001:0056) ja Miku Rohumaa 4 (29501:001:0011) kinnistutega, idas Hüübu tee 24 (katastritunnus 29501:010:0680), Hüübu tee 24a (katastritunnus 29501:001:0061) ja Hüübu tee 27 (katastritunnus 29501:010:0670) kinnistutega, lõunas Kalda kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0058.

Detailplaneeringu tulemusel tekib 2 elamumaa ja üks transpordimaa krunt. Elamumaa kruntide suurused on 3032 m2 ja 4220 m². Krundile 1 on lubatud rajada üksikelamu ja 2 abihoonet ehitisealuse pindalaga kuni 363 m², kahekordse elamu maksimaalne kõrgus 9 m ja abihoonel 5 katusekalded 20-48°. Krundile 2 on lubatud rajada ühe kahekorruselise kaksikelamu ja kuni 4 abihoonet summaarse ehitisealuse pindalaga 500 m². Elamu maksimaalne kõrgus 9 m ja abihoonel 5 katusekalded 20-48°. Ajutiste kruntide liitmisel tulemusel moodustatakse krunt 3 pindalaga 1843 m², mille sihtotstarve on avaliku kasutusega transpordimaa. Kruntide eraldamiseks lubatud piirdeaia kõrguseks 1,5 m. Veevarustus on lahendatud võrguga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on rajatavate tuletõrje hüdrantidega. Kruntide sadeveed lahendatakse ehitusprojektides immutamisega omal krundil või tiigi rajamisega vee kogumiseks.

Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannavad vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isikud. Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldus nr 601

Asukoha skeem

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Seletuskiri

Lohusalu külas Vahimäe tee 22, Hüübu-Jüri mets 3, Miku-Katrini kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldusega nr 600 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Vahimäe tee 22 (katastritunnus 29501:001:0023), Hüübu-Jüri mets 3 (katastritunnus 29501:001:0024), Miku-Katrini (katastritunnus 29501:001:0055) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga jagatavad kinnistud asuvad Lohusalu külas, valdavalt maatulundusmaal ja elamumaal. Juurdepääs planeeringualale on Lohusalu teelt algava Nabe tee kaudu ja sellelt hargneva Vahimäe tee kaudu. Planeeritav ala piirneb läänes Mäepealse kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0223), idas Miku-Pireti kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0056), Miku rohumaa 1 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0007), Miku rohumaa 4 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0011), Miku-Tiiu kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0015) ja Miku rohumaa 11 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0019), põhjas Hüübu tee 20 kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0224), lõunas Lahepere lahega.

Detailplaneeringuga on jagatud ala 7 elamumaa ja kaheks transpordimaa krundiks. Elamumaa krundid on erinevate suurustega alates 3022 m2 kuni 11756 m². Kruntidele lubatud maksimaalne täisehituse protsent on 12 %, võimaldades rajada ehitisi ehitisealuse pindalaga alates 360 m² kuni 1400 m². Igale krundile on lubatud üks kahekordne elamu ja 1 kuni 4 abihoonet. Elamu kõrgusega kuni 8 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonetele lubatud katusekalded 20-45°. Kruntide eraldamiseks lubatud piirdeaia kõrguseks 1,2 m. Veevarustus on lahendatud võrguga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on rajatavate tuletõrje hüdrantidega.

Krundile pos 2 on määratud kolm sihtotstarvet 40 % EP üksikelamu maa, 30% ÄV ja 30% ÄM. Võimaldades väikesemahulist tootmise-, teenindusega ja majutuse eesmärgil rajatavat hoonestust.

Hüübu-Jüri mets 3 kinnistust moodustatakse kaks elamumaa krunti ja üks teemaa krunt võimaldamaks jalgsi avalikku juurdepääsu mere rannale. Kruntide sadeveed lahendatakse ehitusprojektides immutamisega omal krundil või tiigi rajamisega vee kogumiseks. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isikud.Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 04.09.2018 korraldus nr 600

Asukoha skeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Seletuskiri

Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 520 kehtestati Lääne-Harju vallas Rummu aleviku Aiamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Planeeritav maaüksus asub Rummu alevikus Metsapere peakraavi vahetus läheduses maatulundusmaal. Juurdepääs planeeringualale on Koidu  tänavalt (86801:001:0904). Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt kuulub planeeringuala hooajaliste elamute  rajamiseks ettenähtud juhtotstarbega piirkonda.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas Aia tn 12  (katastritunnus 86801:001:0928) maatulundusmaa kinnistuga,  lõunas Koidu  1 (katastritunnus 86801:001:0944) maatulundusmaa ja Koidu  tänava (86801:001:0904) transpordimaa kinnistutega, läänes Rummu (katastritunnus 86801:001:0134 maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 6,7 ha.

Maaüksuse jagamisel tekib 92 katastriüksust millest 4 on transpordimaa sihtotstarbega ja ülejäänud 88 maatulundusmaa sihtotstarbega.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldus nr 520

Seletuskiri

Asukoht

Kontaktvöönd

Põhijoonis

Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 519 kehtestati Lääne-Harju vallas Lohusalu külas Lohusalu tee 169 kinnistu (katastritunnus 29501:001:0360) ja lähiala detailplaneering.

Keila valla üldplaneeringu kohane detailplaneering algatati Keila Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldusega nr 231 „ Detailplaneeringu koostamise algatamine Keila vallas Lohusalu külas Lohusalu tee 169".

Planeeritav kinnistu asub Lohusalu sadama vahetus läheduses.

Planeeritav ala piirneb põhjas Lohusalu tee 171 (katastritunnus 29501:001:0840) kinnistuga, idas Lohusalu teega (katastritunnus 29501:001:0557), Lõunas Lohusalu tee 165 (katastritunnus 29501:001:0049) ja Lohusalu tee 167 (katastritunnus 29501:001:0040) kinnistutega, läänes Kordoni kinnistuga (katastritunnus 29501:001:0156). Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,7 ha.

Kinnistu jagamisel tekkivate kruntide pindalad on 3216 ja 3379 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealuse pindalaga kuni 330 m² kuni kahe hoone rajamiseks (elamu ja 1 abihoone). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutitega. Väline tulekustutus on olemasoleva tuletõrje hüdrandi baasil.

Krundi sadevee kogumiseks rajatakse kraav kinnistu lääne ja lõuna küljel. Kui sellest ei piisa, siis ehitatakse huvitatud isiku poolt välja sadevee trass ja juhitakse sadevesi riigi maantee truubi DN300 kaudu Lohusalu lahte.

Juurdepääs planeeringualale tuleb rajada Lohusalu teelt. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldus nr 519

Seletuskiri

Asendiskeem

Kontaktvööndi plaan

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondplaan

Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldusega nr 396 kehtestati Lääne-Harju vallas Keibu külas Ristnametsa (katastritunnus 56201:001:0864) kinnistu detailplaneering.

Padise valla üldplaneeringu kohane detailplaneering algatati Padise Vallavolikogu 29.03.2017 otsusega nr 219 „ Keibu küla Ristnametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Ristnametsa kinnistu on kaetud metsaga välja arvatud edelapoolne nurk. Kinnistu asub 121-145 m kaugusel Läänemere rannast. Vastavalt Padise valla üldplaneeringule tuleb detailplaneering koostada veekogude kallastest 250 m ulatusse jäävate kruntide hoonestamiseks ning juhul kui ühele krundile kavatsetakse rajada enam kui üks elamu ning kahe elamu vahekaugus jääb väiksemaks kui 250 m. Kruntideks jagamisel on arvestatud kruntide minimaalsuurusega 2500 m².

Planeerinuga jagatakse maatulundusmaa kaheks ja määratakse neile elamumaa sihtotstarve. Kruntide pindalad on 4625 ja 4753 m². Kruntidele on võimalik rajada ehitisi ehitisealase pindalaga kuni 320 m² kuni kolme hoone rajamiseks (elamu ja 2 abihoonet). Elamu kõrgusega kuni 9 m ja abihoone kõrgusega kuni 5 m. Hoonestusalad paiknevad väljaspool 200 m ehituskeeluala. Veevarustus on lahendatud puurkaevuga ja kanalisatsioon kogumismahutiga. Väliseks tulekustutuseks on ette nähtud 10 m³ veemahuti rajamine Vihterpalu metskond maale. Juurdepääs kruntidele on kohalikult Kruusakalda teelt. Detailplaneeringu kohaste rajatiste rajamise kulud kannab vastavalt sõlmitud lepingule huvitatud isik.

Planeeringul puudub oluline mõju looduskeskkonnale ja valla majandusele.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla veebilehel aadressil http://laaneharju.ee.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavalitsuse 11.06.2018 korraldus nr 398

Asukoha skeem

Kontaktvööndi skeem

Põhijoonis tehnovõrkudega

Kooskõlastuste koondtabel

Seletuskiri

 

Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 ja Treppoja tee 1a kinnistute ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldusega nr 193 on kehtestatud Kloogaranna külas Metsaotsa tee 2 (katastritunnus 29501:007:1039) ja Treppoja tee 1a (katastritunnus 29501:007:1038) kinnistute ja lähiala detailplaneering.

Planeeringuga liidetakse kaks elamumaa sihtotstarbega kinnistut üheks kinnistuks pindalaga 5519 m² . Krundi ehitusõiguse näitajaid: lubatud hoonete arv 4, sh elamu ja kolm abihoonet. Liidetud kruntide ühine ehitisealune pindala 400 m2. Metsaotsa tee 2 kinnistu on hoonestatud hooneregistri andmetel elamuga ehitusaluse pindalaga 139,7 m2.

Juurdepääs planeeringualale on tagatud 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt algava kohaliku Metsaotsa tee (2952940) kaudu läbi reformimata riigimaa. Juurdepääs krundile on tagatud tee servituudiga Metsaotsa tee kinnistul (katastritunnus 29501:007:1049). Kinnistusisene kanaliseerimine on lahendatud kogumismahutitega. Veevarustus lahendatud kohaliku veevõrgu baasil. Väline tulekustutuse veevarustus on lahendatud mahutite ja kuivhüdrandiga.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnale negatiivset mõju.

Dokumendid:

Seletuskiri

Põhijoonis

Meremõisa küla Innu maaüksuse osalises mahus detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 10 on kehtestatud Meremõisa külas Innu maaüksuse (katastritunnus 29501:007:0411) osalises mahus detailplaneering.

Kehtestatud planeeringu lahenduses on Innu maaüksus jagatud 53 krundiks, millest 38 on üksikelamukrunti, 2 ärimaa krunti, 2 ühiskondlike ehitiste maa krunti lasteaiale, 1 tootmismaa krunt puurkaevule, 8 transpordimaa krunti teedele ja tänavatele, 1 üldkasutatava maa krunt haljasalale ja 1 üldkasutava maa krunt kergliiklustee ja kommunikatsioonide rajamiseks. Üksikelamumaa krundile on hoonestusalade piires lubatud rajada üks elamu ja kuni 3 abihoonet arvestades kõrghaljastuse maksimaalse säilimisega. Elamul on lubatud kaks korrust maksimaalse kõrgusega 10 m, katusekaldega 15-45.°Abihoone katuseharja maksimaalne kõrgus 7 m. Lasteaiale on planeeritud kaks krunti pos 23 ja 24, mis liidetakse, kui sinna ehitatakse lasteaed. Liidetud krundi suurus on 6373 m². Juurdepääs planeeringualale teelt T-11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna on kavandatud Kungla mets 2 kinnistul asuva avaliku kasutusega tee (Tee 221) kaudu. Planeeringu elluviimine on kavandatud kahes ehitusjärgus:

1. Ehitusjärjekorras kavandatakse 6 üksikelamu krundi ehitus positsioonid 16, 17, 25, 26, 27 ja 28. Nende kruntide ehitamisel ei ole vaja rekonstrueerida riigi tee 11390 ja kohaliku tee 2952210 (Tee 221) ristmikku.

2. Ehitusjärjekorras ehitatakse välja ülejäänud 32 üksikelamu, äri ja lasteaia krundid ning nendele ehituslube ei väljastata enne, kui on välja ehitatud riigitee 11390 ja kohaliku tee 2952210 ristmik vastavalt Maanteeameti 23.0816 nr 15-2/16-00032/543 kooskõlastus-tingimustele.

Keila valla üldplaneeringu alusel asub planeeringuala hajaasustusalal, millel ei ole täpsemalt maakasutuse juhtotstarbeid määratud. Planeeritaval alal ei asu looduskaitseobjekte, vääriselupaiku ja ala kagunurk asub rohevõrgustiku koridoris, mille tõttu selles osas jääb kuuel elamumaa krundil ja ühel transpordimaa krundil detailplaneering kehtestamata. Planeeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus maakasutuse juhtfunktsioon maatulundusmaast elamumaaks ja ärimaaks. Planeering arvestab perspektiivse kanalisatsiooni survetrassiga liitumise võimalusega vastavalt ÜVK kavale ja on Meremõisa elamuala laiendusena perspektiivse elamumaa piirkonnana valla ruumilist arengut arvestav. Planeeringu elluviimine ei avalda looduskeskkonnale olulist mõju. Sotsiaalne ja kultuuriline mõju ei ole teada. Majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:                                             

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsus nr 10

Seletuskiri

Põhijoonis

I ehitusjärjekord

Tehnovõrkude koondplaan