Kehtestatud detailplaneeringud

Meremõisa küla Innu maaüksuse osalises mahus detailplaneering

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 10 on kehtestatud Meremõisa külas Innu maaüksuse (katastritunnus 29501:007:0411) osalises mahus detailplaneering.

Kehtestatud planeeringu lahenduses on Innu maaüksus jagatud 53 krundiks, millest 38 on üksikelamukrunti, 2 ärimaa krunti, 2 ühiskondlike ehitiste maa krunti lasteaiale, 1 tootmismaa krunt puurkaevule, 8 transpordimaa krunti teedele ja tänavatele, 1 üldkasutatava maa krunt haljasalale ja 1 üldkasutava maa krunt kergliiklustee ja kommunikatsioonide rajamiseks. Üksikelamumaa krundile on hoonestusalade piires lubatud rajada üks elamu ja kuni 3 abihoonet arvestades kõrghaljastuse maksimaalse säilimisega. Elamul on lubatud kaks korrust maksimaalse kõrgusega 10 m, katusekaldega 15-45.°Abihoone katuseharja maksimaalne kõrgus 7 m. Lasteaiale on planeeritud kaks krunti pos 23 ja 24, mis liidetakse, kui sinna ehitatakse lasteaed. Liidetud krundi suurus on 6373 m². Juurdepääs planeeringualale teelt T-11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna on kavandatud Kungla mets 2 kinnistul asuva avaliku kasutusega tee (Tee 221) kaudu. Planeeringu elluviimine on kavandatud kahes ehitusjärgus:

1. Ehitusjärjekorras kavandatakse 6 üksikelamu krundi ehitus positsioonid 16, 17, 25, 26, 27 ja 28. Nende kruntide ehitamisel ei ole vaja rekonstrueerida riigi tee 11390 ja kohaliku tee 2952210 (Tee 221) ristmikku.

2. Ehitusjärjekorras ehitatakse välja ülejäänud 32 üksikelamu, äri ja lasteaia krundid ning nendele ehituslube ei väljastata enne, kui on välja ehitatud riigitee 11390 ja kohaliku tee 2952210 ristmik vastavalt Maanteeameti 23.0816 nr 15-2/16-00032/543 kooskõlastus-tingimustele.

Keila valla üldplaneeringu alusel asub planeeringuala hajaasustusalal, millel ei ole täpsemalt maakasutuse juhtotstarbeid määratud. Planeeritaval alal ei asu looduskaitseobjekte, vääriselupaiku ja ala kagunurk asub rohevõrgustiku koridoris, mille tõttu selles osas jääb kuuel elamumaa krundil ja ühel transpordimaa krundil detailplaneering kehtestamata. Planeeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus maakasutuse juhtfunktsioon maatulundusmaast elamumaaks ja ärimaaks. Planeering arvestab perspektiivse kanalisatsiooni survetrassiga liitumise võimalusega vastavalt ÜVK kavale ja on Meremõisa elamuala laiendusena perspektiivse elamumaa piirkonnana valla ruumilist arengut arvestav. Planeeringu elluviimine ei avalda looduskeskkonnale olulist mõju. Sotsiaalne ja kultuuriline mõju ei ole teada. Majanduslik mõju on positiivne.

Dokumendid:                                             

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.01.2018 otsus nr 10

Seletuskiri

Põhijoonis

I ehitusjärjekord

Tehnovõrkude koondplaan