Järgmise istungi päevakord

Lääne-Harju Vallavolikogu I koosseisu 14. istung toimub 28.08.2018 algusega kl 17.00 Paldiskis volikogu istungite saalis (Paldiski, Rae 38 II korrus).
 
Vallavolikogu istungi päevakord
 
1. Lääne-Harju valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine, eelnõu 1-4/123
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
2. Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise korraldamine, eelnõu 1-4/122
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
3. Lääne-Harju valla kohanimede määramise avalikustamise kord, eelnõu 1-4/124
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
4. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Pärna 10), eelnõu 1-4/125
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
5. Kinnisasjade omandamine (Pakrineeme, Põhjasadama 2), eelnõu 1-4/126
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
6. Vallavara otsustuskorras võõrandamine, eelnõu 1-4/127
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
7. Korteriomandi omandamine ja võõrandamine (Ämari), eelnõu 1-4/128
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
8. Loa andmine riigihanke läbiviimiseks (audiitorteenus), eelnõu 1-4/120
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat; kaasettekandja: finantsjuht Riina Karm
9. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord, eelnõu 1-4/129
Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Sert
10. Laulasmaa Kooli põhimäärus, eelnõu 1-4/121
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
11. AS Lahevesi omafinantseeringu tagamine projekti „Laulasmaa reoveekogumisala piirkonnas ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine" realiseerimiseks, eelnõu 1-4/130
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat; kaasettekandja: AS Lahevesi esindaja
12. Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine, eelnõu 1-4/131
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
13. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks (Luule ja Laheranna), eelnõu 1-4/132
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
14. Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Aedevahe), eelnõu 1-4/133
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
15. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine (Külati tee), eelnõu 1-4/119
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
16. Isiklik kasutusõigus
16.1 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Laulasmaa piirkond), eelnõu 1-4/134
16.2 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Suitsupääsukese tn), eelnõu 1-4/135
16.3 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Alliklepa), eelnõu 1-4/136
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
17. Keila Vallavolikogu 30.01.2015 otsuse nr 158/0115 „Sundvalduse seadmine tehnovõrgu ja –rajatise talumiskohustuse kehtestamiseks AS EG Võrguteenus kasuks" kehtetuks tunnistamine, eelnõu 1-4/137
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
18. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
18.1 Harju-Risti perearstiteenus (kodanike pöördumine)
18.2 Lääne-Harju valla finantsülevaade
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat; kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kadri Kurm
18.3 Ülevaade hajaasustuse programmi tulemustest
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
 
Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on leitavad www.laaneharju.ee kataloogist DOKUMENDIREGISTER, millel klikates saab avada lingi Lääne-Harju dokumendiregister:https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&u=2&o2=-1&hdr=hp&tbs=all
Kergemaks otsinguks kirjutage kastikesse  Pealkiri, sisu või metaandmed: 1-4 ja sealt avanevad 28.08.2018 volikogu istungi määruste ja otsuste eelnõud ning seletuskirjad.
·         28.08.18 volikogu eelnõud on registreeritud 1-4/119-1-4/137