Hoolekandeasutused

Hoolekandeasutused on üldhooldekodud, mis on ööpäevaringseks hooldamiseks loodud hoolekandeasutused, kus viibivad inimesed, kes kõrvalabi- ja hooldusvajaduse tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Täiskasvanute hooldamisteenuse eest kohamaksu tasumine toimub põhiliselt isikute endi ja/või nende pereliikmete või ülalpidamiskohuslaste ja/või kohalike omavalitsuste poolt.

Hoolekandeasutusse koha taotlemine

1.Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või Lääne-Harju vallavalitsuse sotsiaalspetsialisti poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda

Kui soovitakse taotleda kohaliku omavalitsuse poolset toetust hooldekodukoha eest tasumisel, võtab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja kliendilt või tema esindajalt soovikohase kirjaliku avalduse.

2.Kui sobiv hoolekandeasutus on leitud, sõlmib hoolealune (või tema seaduslik esindaja) asutuse juhiga lepingu, mis sätestab hooldekodus elamise tingimused ja teenuste eest tasumise.

3.Juhul, kui kliendi teenuste eest tasumisel osaleb ka kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus, sõlmitakse kolmepoolne finantseerimiskokkulepe.

4.Hoolealuse siirdumisel hooldekodusse on nõutav pere- või eriarsti saatekiri ja muud kliendi tervislikku seisundit kajastavad materjalid.

Lisateabe saamiseks hooldekodudesse pääsemise, seal pakutavate teenuste ning nende eest tasumise kohta võib pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või hooldekodu poole.

Ülevaate  hooldusteenuseid pakkuvatest asutustest leiate SIIT

Lääne-Harju vallas reguleerib üldhooldeteenuse korraldamist Lääne-Harju Vallavolikogu 30. jaanuari 2018 määrus nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Lääne-Harju vallas" 

 

Lääne-Harju valla 100% osalusega äriühing

Karjaküla Sotsiaalkeskus OÜ

Keila tee 15, Karjaküla alevik, Lääne-Harju vald, 76620, Harjumaa

6049152, karjakylasots@hot.ee

850€ (1- kohaline tuba), 805€ kuu (koht mitmekohalises toas)