« Tagasi

Paldiskis asuvate kinnistute Pallase piirkond 16 ja 18 ning nende lähiala detailplaneeringu eelnõu ja KSH eelnõu avalik arutelu 31.05.2018

Paldiski linnas asuvate kinnistute Pallase piirkond 16 ja 18 (osaliselt) ning nende lähiala detailplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalik arutelu toimub 31.05.2018 kell 15 Lääne-Harju vallamajas Paldiskis Rae tn 38 III korrusel.

Paldiski linnavolikogu on 30.06.2017 otsusega nr 25 algatanud detailplaneeringu (edaspidi DP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistutel (osaliselt) ning nende lähialal. DP eelnõu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus perioodil 23.03 – 22.04.2018.

Detailplaneeringu eesmärgiks on pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama rajamise kavandamine elektritootmise ja tasakaalustamise eesmärgil. Alale kavandatakse ka toodetava elektrienergia ülekandmiseks vajalik 330 kV alajaam. Planeeringuala suuruseks on ca 32 ha, sellest maismaaosa ~15 ha ja mereala ~17 ha.

DP ja KSH aruandega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla kodulehel http://laaneharju.ee/algatatud-detailplaneeringud.