« Tagasi

Teade detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise kohta

Lääne-Harju vallavalitsus korraldab Lääne-Harju vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 151 vastu võetud „Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala detailplaneeringu" (Skepast&Puhkim töö nr 2017-0075) avaliku väljapaneku perioodil 18.01.2019 -18.02.2019. Avaliku väljapaneku ajal laekuvate arvamuste arutamiseks korraldab Lääne-Harju vallavalitsus 25.02.2019 kell 15:00 avaliku arutelu, mis toimub Paldiskis Rae tn 38 II korrusel. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla kodulehel: http://www.laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud.

Planeeringuala hõlmab maapinnal osaliselt Pallase piirkond 16 (katastritunnus 58001:005:0243) ja Pallase piirkond 18 (katastritunnus 58001:005:0244) kinnistuid ja nende lähiala. Ala suuruseks on kokku ca 32 ha, sellest maismaal on ca 15 ha ja merealal ca 17 ha. Detailplaneeringuga luuakse võimalused ja eeldused taastuvenergia tootmiseks ning Pakri poolsaare energeetilise võrgustiku oluliseks arenguks. Taastuvenergia tootmine, elektrisüsteemi tasakaalustamine ja seeläbi selle julgeoleku suurendamine on nii riikliku kui kohaliku tähtsusega avalik huvi.

Kehtiva Padiski linna üldplaneeringuga on planeeringualale määratud osaliselt ettevõtluse reservmaa. Käesoleva detailplaneeringua tehakse ettepanek määratleda kogu planeeringuala Pallase 16 ja 18 piirkonnas perspektiivse äri- ja tootmise segahoonestusalana, mida piirab samuti olemasolevate elamualade vahetus läheduses kaitsehaljastus kõrghaljastusega puhverribana.