« Tagasi

Informatsioon Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu avalikustamise tulemuste kohta

Lääne-Harju vallavalitsus korraldas vallavalitsuse fuajees aadressil Rae tn 38, II korrus Lääne-Harju vallavolikogu 28.08.2018 otsusega nr 109 vastu võetud „Paldiski linnas Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu" (Conarte OÜ töö nr DP-2017/198) avaliku väljapaneku. Detailplaneeringuga sai tutvuda avaliku väljapaneku ajal perioodil 21.09.2018-21.10.2018 vallavalitsuse tööajal või Lääne-Harju valla koduleheküljel www.laaneharju.ee. Arvamusi sai avaldada samal perioodil tavaposti teel aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti teel aadressile info@laaneharju.ee

Planeeritav ala suurusega ca 20,1 ha asub Harjumaal Paldiski linnas 11174 Paldiski-Padise tee lõik 2 ja 11180 Paldiski Lõunasadama ääres ning koosneb Kadakaranna (58001:001:0194) maaüksusest.

Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus Paldiski Lõunasadama teenindamisega seotud tegevuse laiendamiseks vajalike ladude ning rajatiste väljaarendamiseks. Käesoleva detailplaneeringuga piiritletakse hoonestusalad, määratakse hoonestuse kõrgus ja korruselisus, lahendatakse liikluskorraldus ja parkimine, määratakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneering on Paldiski linna üldplaneeringut muutev.

Avalikustamisel laekus üks arvamus planeeringuala piirinaabrilt, Puhkeranna tee 1 omanikult. Lääne-Harju vallavalitsus korraldas 29.10.2018 algusega kell 16:00 vallavalitsuse saalis avalikustamisel laekunud arvamuste arutamiseks avaliku arutelu. Arvamuse avaldaja osales arutelul ning täiendavaid arvamusi arutelul ei avaldatud. Avalikustamisel esitatud arvamusega, ning avaliku arutelu protokolliga on võimalik tutvuda Lääne-Harju valla kodulehel http://laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud