« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest teavitamine

Lääne-Harju vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse § 87 tulenevalt Lääne-Harju vallavolikogu 27.12.2018 otsusega nr 151 vastu võetud Paldiski linnas Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust (edaspidi DP).

Planeeringuala asukoht ja suurus

Planeeringuala hõlmab maapinnal osaliselt Pallase piirkond 16 (katastritunnus 58001:005:0243) ja Pallase piirkond 18 (katastritunnus 58001:005:0244) kinnistuid ja nende lähiala. Ala suuruseks on kokku ca 32ha, sellest maismaal on ca 15ha ja merealal ca 17ha. Planeeringuala maismaaosa Pallase piirkond 16 ja Pallase piirkond 18 osas piirneb kirdest aiandusühistute maadega, kagust Paldiskis asuva kaitseväe väeosa territooriumiga, edelast Paldiski Tehnopargi territooriumiga ning loodest Riigiressursside keskuse tehnopargi territooriumiga. Mereala asub Salavat Julajevi tee 2 ja Salavat Julajevi tee 4 kinnistutega piirnevalt Paldiski põhjasadamast põhja pool asuval alal.

Detailplaneeringu sisu ja eeldatavalt kaasneda võivad olulised mõjud

Energiasalv Pakri OÜ kavandab Paldiski linna rajada pump-hüdroakumulatsiooni(elektri)jaama (PHAJ). See koosneb maa-alusest, kristalse aluspõhja kivimites asuvast reservuaarist (sügavuses orienteeruvalt 500–600 m), seda maapinnaga ja mereveehaardega ühendavatest šahtidest ning maismaal paiknevatest muudest objektidest (juhtimiskeskus, alajaam jms). Jaama tööpõhimõte seisneb merepinna ja maa-aluse reservuaari kõrguste vahest tekkiva vee potentsiaalse energia ärakasutamises: elektrienergiat tarbitakse, kui vett pumbatakse alumisest reservuaarist ülemisse, ehk kui elektrisüsteemis on tootmisvõimsuse ülejääk või elektrihind on odav ning elektrienergiat toodetakse ehk vett lastakse ülemisest reservuaarist läbi turbiinide alumisse reservuaari, kui süsteemis on elektritootmisvõimsuse puudujääk või elektrihind on kõrge. Šahti allosas olevas vastavas turbiinisaalis paiknevad elektriturbiinid/pumbad, mis vastavalt töörežiimile toodavad elektrit (vee liikumisel merest reservuaari) või pumpavad vett reservuaarist üles tagasi merre. Jaama maismaal asuv teenindav kompleks kavandatakse kinnistutele Pallase piirkond 16 ja osaliselt Pallase piirkond 18. Jaama koguvõimsuseks on planeeritud ligikaudu 500 MW.

PHAJ rajamine on üheks soodsamaks ja traditsioonilisemaks lahenduseks mittejuhitava võimsusega (st otseselt energiaallika intensiivsusest sõltuvate) elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia pikaajaliseks ja suuremahuliseks salvestamiseks.

Samuti on planeeringu ülesandeks määrata ehitusõigus ja tingimused olemasoleva Paldiski keskalajaama ja PHAJ elektrijaama vahelise 330kV elektriliini trasside rajamiseks.

Lähedalasuva asustuse jaoks häirivamaks mõjuks on ehitusaegne mõju, mis kujutab endast eelkõige maa-aluste osade rajamisel graniidi välja kaevamisel tekkivat müra tolmu ja liiklusintensiivsuse tõusu. Teised olulised mõjud kaasnevad avariiolukordade korral, mille vältimiseks tuleb kasutusele võtta kõik erinevates planeerimise ja projekteerimise etappides väljatöötatavad leevendusmeetmed.

Kehtiva Padiski linna üldplaneeringuga on planeeringualale määratud osaliselt ettevõtluse reservmaa, mis on haljasalamaana tähistatud puhvertsooniga eraldatud elamu reservmaa juhtfunktsioonist. Käesoleva detailplaneeringua tehakse ettepanek määratleda kogu planeeringuala Pallase 16 ja 18 piirkonnas perspektiivse äri- ja tootmise segahoonestusalana, mida piirab samuti olemasolevate elamualade vahetus läheduses kaitsehaljastus kõrghaljastusega puhverribana. Kavandatav tehnogeenne arengusuund on selle piirkonna jaoks sobiv.

PHAJ olemasolu võimaldab erinevates regioonides tuuleparke ja päikesepaneele omavatel energia bilansi halduritel hoida oma bilanssi tasakaalus ilma regioonide (riikide) vahelisi ülekandevõimsusi koormamata ja suurendada oma portfellis taastuvenergial baseeruvat tootmist. Eestis on suuremahulise salvestusvõimaluse olemasolu oluliseks eelduseks taastuvatest energiaallikatest energiatootmise laialdasemaks kasutuselevõtuks. PHAJ rajamine aitab kaasa Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimisele ülejäänud Euroopa elektrisüsteemiga.

Detailplaneeringuga luuakse võimalused ja eeldused keskkonnasõbraliku taastuvenergia tootmiseks ning Pakri poolsaare energeetilise võrgustiku oluliseks arenguks. Keskkonnasõbralik taastuvenergia tootmine, elektrisüsteemi tasakaalustamine ja seeläbi selle julgeoleku suurendamine on nii riikliku kui kohaliku tähtsusega avalik huvi.

Planeeringulahendusel on kaks võimalikku alternatiivi:

  1. PHAJ maapealne osa rajatakse maismaal asuvale planeeringualale ja merre rajatakse tehissaar kavandatava veehaardega;
  2. Kogu PHAJ kompleks rajatakse tehissaarele.

Detailplaneeringuga moodustatakse 3 tootmismaa (100% elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa) ja 2 transpordimaa krunti.

Maismaa ehitusõigus: krundi pos 1 ehitiste ja rajatiste max lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast on 50 m, max hoonete arv 11, hoonete max ehitisealune pind 45 000 m2. Krundi pos 2 ehitiste ja rajatiste max lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast on 20 m, max hoonete arv 5, hoonete max ehitisealune pind 20 000 m2.

Lubatud on maa-alused ehitised mahuga ca 5,5 miljonit m³ ja rajamissügavusega u 600 m, PHAJ maa-alused ruumid asuvad vahemikus u 400 – 600 m sügavusel allpool mere pinda.

Merel asuva tehissaare ehitusõigus: krundi pos 5 ehitiste ja rajatiste max lubatud kõrgus rajatava tehissaare maapinnast on 9 m, tehnorajatiste max ehitisealune pind 3 600 m2.

Juhul kui PHAJ nähakse ette kogu ulatuses tehissaarele, siis moodustatud mandriosa PHAJ kruntide ehitusõigused (pos 1 ja 2) rakenduvad tehissaarel. Selle variandi korral on pos 5 ehitiste ehitisealune pind max 12 ha.

KSH käigus hinnati kavandatava PHAJ ehitusaegseid ja käitamisaegseid mõjusid loodus-, sotsiaal- ja kultuurilisele keskkonnale ning anti ülevaade jaama sulgemisega kaasneda võivatest mõjudest, toodi välja leevendus- ja seiremeetmed ning soovitused edasisteks tegevuseks.

Hindamise tulemuste kokkuvõttena võib öelda, et kõige suuremat tähelepanu vajavad kavandatava tegevuse võimalikud ehitusaegsed mõjud põhjaveele ja käitamisaegsed mõjud merekeskkonnale. Mõjude vähendamiseks ja leevendamiseks on KSH aruandes välja toodud vastavad ettepanekud ja abinõud (nt müratõkked) ning välja pakutud seiremeetmed PHAJ käitamise ajaks.

Paldiski PHAJ rajamine ja käitamine ei too koostatud KSH kohaselt endaga kaasa olulist negatiivset keskkonnamõju.

Nii keeruliste arendusprojektide puhul nagu PHAJ ei ole võimalik kõiki keskkonnaalaseid küsimusi lahendada ühes etapis. PHAJ maa-aluse kompleksi keskkonnamõju ei ole võimalik KMH täpsusega hinnata enne, kui on eelnevalt teostatud hulgaliselt mitmesuguseid uuringuid, mille läbiviimine DP staadiumis ei ole otstarbekas ega ka võimalik, sest puudub PHAJ (maa-aluse osa) tehnoloogiline lahendus. DP koostamise staadiumis ei ole vajaliku põhjalikkusega läbi töötatud ja kindlaks määratud mitmed kavandatavad tegevused, mis on vajalikud ehitusloa väljastamise kohta otsuse tegemiseks. Eriti puudutab see PHAJ maa-aluse osa projektlahendust, ehitustehnoloogiat ning käitamisrežiimi.

Seetõttu on detailplaneeringus muuhulgas välja toodud aspektid, millega tuleb tegeleda projekteerimise staadiumis ning millele on vaja anda täiendav hinnang KMH käigus ja/või täpsustada lahendusi. Loetletud aspektid ei ole põhimõtteliseks takistuseks detailplaneeringu edasisel menetlemisel, kuid ilma nendega arvestamata ja asjakohast lahendust leidmata, sh KMH-d läbi viimata, ei ole PHAJ maa-aluse osa ehitusloa väljastamine reaalne.

PHAJ maa-aluse osa KMH läbiviimise käigus tuleb hinnata ka võimalikku koosmõju teiste objektide ja tegevustega eeldatavas mõjualas. Eelkõige puudutab see põhjaveega ja mereveega seotud teemasid. Projekteerimise staadiumis, kui on teada PHAJ maa-aluse osa lahendus, tuleb läbi viia KMH ja täpsustatud riskianalüüs.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku aeg ja koht

DP avalik väljapanek toimub perioodil 18.01 – 18.02.2019 Lääne-Harju vallavalitsuse kantseleis kantselei tööajal aadressil Rae tn 38, Paldiski II korrus või Lääne-Harju valla kodulehel: http://www.laaneharju.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud

Ettepanekuid ja vastuväited saab esitada väljapaneku perioodil aadressil Rae tn 38, Paldiski või e-posti aadressil info@laaneharju.ee.