« Tagasi

Laulasmaa–Lohusalu kergtee rajamine peatati

Keila vald algatas 2014. aastal Laulasmaa–Lohusalu kõrvalmaantee 11395 juurde kergliiklustee rajamise projekti. Käesoleval aastal võttis Lääne-Harju vald teema taas käsile.
Avalikult kasutatavat kergliiklusteed ei ole võimalik ainult valla omandis olevale maa-alale vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele katkematuna kavandada. Seetõttu läbib projekteeritud teetrass mitmeid erakinnistuid. Lääne-Harju vallavalitsus on koos kergliiklustee projekti koostajaga (Teedeprojekt OÜ) otsinud lahendusi trassile jäävate kinnistuomanikega, kellest osadega on saavutatud kompromiss. Vallavalitsus tänab siiralt neid kinnistuomanikke koostöö ja avatuse eest. Samuti tänab vallavalitsus kohalikke seltse ja üksikisikuid, kes on omal või valla algatusel olnud valmis teemat arutama. Koostöös on sündinud kergliiklustee rajamise põhimõtted, mis arvestavad kohalike elanike turvalist liikumist, looduskeskkonda ja muid kohalikke vajadusi.
Lääne-Harju vallavalitsus on teinud koostööd ka Maanteeametiga, tutvustades maaomanike ja kohalike abiga valminud eskiislahendust ning lähteseisukohti nii mitteametlikus kui ka ametlikus vormis. Maanteeameti vastustest jääb selgelt kõlama alljärgnev seisukoht.
Riigimaantee on plaanis järgmise kümnendi esimeses pooles rekonstrueerida ning selleks vajab Maanteeamet riigitee alust maad. Maanteeamet on leevendanud nõudeid laiema 4. klassi tee pealt kitsama 5. klassi teele. Projekteerija peab peale kandma olemasoleva tee telje ning selle külge eskiisi tasemel projekteerima 5. klassi ristlõike. Peale seda tuleb peale kanda normidekohane vaheriba rahuldaval tasemel ning siis saame teada minimaalse kergtee vahekauguse. Erandlik lähtetase vaheribal on siis, kui ees on füüsiline takistus, mida ei ole võimalik teisaldada jne. Näiteks erandlik lähtetase ei kaasne, kui kinnistu omanik ei ole nõus.
Sellest seisukohast tuleb välja, et kuni Maanteeametil ei ole valminud riigitee rekonstrueerimisprojekt, ei anna Maanteeamet mis tahes põhjustel kooskõlastust kergliiklusteed tänasel päeval olemasolevale teele lähemale projekteerida ega ehitada.
Samas Maanteeameti tingimustele vastava kergliiklustee rajamine põrkub paljude erakinnistute omanike vastuseisule, mis seisneb nõusoleku mitteandmises oma kinnistust äralõike teostamiseks. Selliseid kinnistuomanikke, kelle kinnistut hakkaks projekteeritav tee läbima ja kes ei ole sellega nõus, on paarkümend.
Vaatamata olukorrale, kus ohutuse tagamiseks on Laulasmaa–Lohusalu kergliiklustee ääretult vajalik, ei ole vallal otstarbekas seda rajada Maanteeameti tänaste tingimuste kohaselt, kuna see oleks kinnistuomanikele ebaproportsionaalselt koormav. Kergliiklustee jaoks arvukalt erakinnistute osalise sundvõõrandamise läbiviimine ei ole käesoleval hetkel mõistlik ega otstarbekas, seda nii menetluste arvu kui ka eeldatava maksumuse tõttu. 
Lääne-Harju vallavalitsus otsustas peatada kõrvalmaantee 11395 Laulasmaa–Lohusalu juurde kergliiklustee rajamise projekti ja mitte taotleda selleks EAS-i poolt rahastatud meetmest toetust. Projektiga arvestatakse piirkonnas planeeringute menetlemisel. Samal ajal suhtleme perspektiivis kinnistute omanike ja piirkonna mittetulundusühingutega kergtee rajamise võimalikkuse osas, aga seda juba koos Maanteeametiga ühise projekti koostamise ajal. Parim lahendus saab sündida sünkroonselt tegutsedes. Alustame Maanteeametiga läbirääkimisi ühisprojekti koostamisega alustamiseks lähimas tulevikus. Projekti käivitumisel loodame kodanikelt ja kohalikelt ühingutelt vähemalt sama efektiivset koostööd.