Arengukava

Lääne-Harju valla arengukava 2019-20130 eelnõu I lugemine toimus Lääne-Harju valla volikogu istungil 25. septembril.
 
Ajavahemikul 24.09 – 07.10.2018 on kõik huvilised oodatud Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 eelnõu avalikustamise raames arengukavaga tutvuma ning tegema ettepanekuid. Materjalid on kättesaadavad valla veebilehel ja vallakantseleis. Ettepanekuid oodatakse e-posti aadressile info@laaneharju.ee või kirjalikult aadressile Rae 38, Paldiski, 76806 Harjumaa
 
Muudatusettepanekud palume esitada muudatusettepaneku vormil (vt allpool). Muudatusettepanek peab sisaldama järgmist teavet:
- muudatusettepaneku esitaja;
- muudatusettepaneku sisu/vajaduse kirjeldus;
- hetkel kehtiv tekst;
- välja pakutav muudetud tekst.
Kõik esitatud muudatusettepanekud kaalutakse läbi ning asjakohased muudatused viiakse lõppdokumenti sisse.
Lõppdokument on plaanis vastu võtta oktoobris toimuval volikogu istungil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lää

ne

-Harju vald moodustati Vabariigi Valitsuse 13.07.2017 määru

se

nr

126

͞

Keila valla, Padise

valla, Paldiski linna

ja

Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse

ja

Vabariigi Valitsuse

3.

aprilli 1995. a määruse

nr

159

Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine

͟

muutmine

͟

alusel 24. oktoobril 2017.aastal.