Algatatud detailplaneeringud

Keila vallas algatatud detailplaneeringute kohta on info leitav juuresolevas asukohas  https://service.eomap.ee/keilavald/

Kulna külas Raja tee 1 elamumaa kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 13.11.2018 korraldusega nr 787 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Kulna külas Raja tee 1 (katastritunnus 29501:010:0281) elamumaa kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavolikogu 18.12.2003 otsusega nr 135/1203 kehtestatud Tammermaa II, Raja I ja Raja II maaüksuste detailplaneeringu alas. Ehitisregistri andmetel on kinnistul kahekordne üksikelamu (ehitisregistri kood 120286126). Elamule on Keila Vallavalitsuse 10.08.2010 korraldusega nr 590 väljastatud kasutusluba nr KV210-30/KL. Keila Vallavalitsus on 12.05.2014 väljastanud ehitusloa 450/ER üksikelamu laiendamiseks. Raja tee 1 elamukrundile on kehtiva ehitusõiguse põhjal võimalik rajada elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kokku 240 m2. Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitusõiguse näitajaid ja hoonestusala. Elamukrundi ehitisealust pindala soovitakse suurendada 400 m2-ni ja abihoonete arvu 4 ühikuni. Lisaks olemasolevatele hoonetele soovitakse rajada üks uus abihoone.

Planeeritav ala piirneb kirdes kohaliku Raja teega (29501:010:0364), idas Kadaka tee (katastritunnus 29501:010:0357) transpordimaa kinnistuga, edelas Kadaka tee 30 // Leesika (katastritunnus 29501:010:0200) maatulundusmaa kinnistuga ja läänes Raja tee 3 elamumaa kinnistuga (katastritunnus 29501:010:0282). Planeeritava ala pindala 0,36 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse ja hoonestusala muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2–9 ja 11–13.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

 

Dokumendid:

Lääne-Harju  Vallavalitsuse 13.11.2018 korraldus nr 787, korralduse lisa

Eskiis

 

Rummu alevikus Järvekalda ja Paekalda kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 30.10.2018 otsusega nr 135 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Rummu alevikus Järvekalda (katastritunnus 86801:001:0898) ja Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistutel pindalaga 13, 1 ha.

Planeeritav ala piirneb läänes Laguuni (katastritunnus 86801:001:0821), idas Rummu järve ja  Paekalda (katastritunnus 86801:001:0526) kinnistuga, kagus Murrangu (katastritunnus 86801:001:0781) ärimaa kinnistuga, lõunas LIIKERI TTP-527 maaparandussüsteemi alaga, põhjas reformimata riigimaaga.

Vasalemma Vallavalitsus sõlmis 03.11.2017 mittetulundusühinguga Rummu Järve Puhkeala (registrikood 80424903) Järvekalda kinnistu osa rendilepingu. Lepingu alusel võttis MTÜ Rummu Järve Puhkeala rendile ligikaudu 8,60 ha suuruse osa kinnistust koos kohustusega ehitada välja üldkasutatavad rajatised Rummu järve kaldale, sealhulgas osaliselt kehtiva kalda ehituskeeluvööndisse. Ehitusõiguse saamiseks tuleb muuta Vasalemma valla üldplaneeringut ning vähendada sellega määratud kalda ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringuga täpsustatakse  maa kasutamise sihtotstarve puhkeotstarbeliseks turismi-, matka- ja väljasõidukoha maaks (PT) ja määratakse üldkasutavate rajatiste ehitusõigus ning asukohad. Rendile antud maaüksusele kavandatakse rajada juurdepääsutee, parkla, jalgtee, liivarand, laste mänguväljakud, rannavõrkpalli plats, seikluspark, ujumissild ja muud vaba aja veetmiseks vajalikud rajatised.

Vasalemma Valla üldplaneeringu põhijoonise nr 1 „Maakasutus" on antud alal juhtotstarve määramata. Ala on markeeritud heina ja metsamaana. Detailplaneeringuga määratakse maale puhke- ja virgestusmaa juhtotstarve , millel paiknevad inimeste organiseeritud puhkuseks ja värskes õhus liikumiseks vajalikud rajatised. Planeeritud rajatised asuvad väljaspool lubjakivi maardla ala. Paekalda kinnistu (katastritunnus 86801:001:0526) on haaratud täiendavalt seoses vajadusega teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks ja ehitusõiguse ja hoonestusala määramiseks. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsus nr 135/ Lisa 1/ Lisa 2

 

Meremõisa külas Männimäe tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 30.10.2018 otsusega nr 134 detailplaneeringu Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Männimäe tee 1 (katastritunnus 29501:007:0527) kinnistul ja lähialal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav kinnistu asub Lääne-Harju vallas Meremõisa külas tee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja kohaliku Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) ristmike vahelisel alal.

Planeeritav ala piirneb põhjas ja idas kohaliku tee 2959030 Männimäe tee (katastritunnus 29501:007:1657) transpordimaa kinnistuga, lõunas teega 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, kirdes Männimäe tee 15 (katastritunnus 29501:007:0149), idas Männimäe tee 3 (katastritunnus 29501:007:0151) elamumaa kinnistutega ning läänes Meedre (katastritunnusega 29501:007:1464) maatulundusmaa kinnistuga. Planeeritav ala ligikaudne pindala 1,2 ha. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks elamumaa krundiks ja ehitusõiguse määramine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-9, 11, 12, 17. Detailplaneeringu koostamisel täiendavate uuringute vajadus puudub. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Kinnistu on kaetud osaliselt kõrghaljastusega. Maapind langeb põhja suunas. Keila valla üldplaneeringu järgi on antud kinnistul määratud juhtotstarve looduslik ala, mets. Huvitatud isiku soov on jagada kinnistu 3 krundiks ja muuta maa sihtotstarve elamumaaks. Igale elamumaa krundile on kavandatakse üks 2 kahekorruseline elamu ja üks abihoone ehitisealuse pindalaga kuni 200 m².

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 otsus nr 134/ Lisa 1/ Lisa 2

Keelva külas Aedevahe kinnistu ja lähilala detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et Lääne-Harju Vallavolikogu on algatanud 28.08.2018 otsussega nr 111 detailplaneeringu Keelva külas Aedevahe kinnistul (katastritunnus 29501:007:1291) ja lähilalal ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritav ala asub Keila–Keila-Joa tee 11195 ääres. Juurdepääs planeeringualale toimub kruusakattega erateelt. Keila valla üldplaneeringus on sellel alal maakasutuse juhtotstarve looduslik ala, mets.

Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks. Alale on kavas rajada 3000 m² ehitisealuse pindalaga kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehmalaut ja noorloomalaut ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Aedevahe kinnistu on pindalaga 22,78 ha ja sihtotstarve maatulundusmaa. Kinnistu on hoonestatud. Ehitusregistri andmetel on kinnistul elamu (ehitusregistri kood116054174) ehitisealuse pindalaga 151 m², laut (ehitusregistri kood 116054175) ehitisaluse pindalaga 362 m², saun (ehitusregistri kood 116054176) ehitisealuse pindalaga 28 m² ja sepikoda (ehitusregistri kood 116054177) ehitisealuse pindalaga 55 m.²

Kuna Keila valla üldplaneeringus ei ole määratud eelnimetatud alal tootmismaa sihtotstarbelist maakasutust, siis on selline muudatus arvestades kavandatud tegevuste keerukust ning Keila valla üldplaneeringu seletuskirjas lk 50 toodud nõudeid planeerimisseaduse § 142 lõike 3 kohaselt oluline üldplaneeringu muudatuse põhjus.

Planeeritav ala ligikaudne pindala on 22,9 ha. Planeeringuala piirneb põhjas Keila jõega, idas Vootele (katastritunnus 29501:007:1754), Liivaaugu (katastritunnus 29501:007:0653) ja Vainu (katastritunnus 29501:007:0157) maatulundusmaa kinnistutega, edelas Keila–Keila-Joa teega 11195, läänes Muuluka (katastritunnus 29501:007:0109) elamumaa ja Liivaaugu (katastritunnus 29501:007:0726) maatulundusmaa kinnistutega, loodes Siilisaba (katastritunnus 29501:007:1639) ja Mardi (katastritunnus 29501:007:0064) maatulundusmaa kinnistutega. Planeeringuga ettenähtud alale on kavas rajada 3000 m² ehitisealuse pindalaga kaasaegne robotlüpsiplatsiga lehmalaut ja noorloomalaut ning vedelsõnnikuhoidla ja tehnorajatised.

Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-12, 17 ja 20.

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 28.08.2018 otsus nr 111
 2. Seletuskiri
 3. Situatsiooniskeem
 4. Kontaktala
 5. Põhijoonis
 6. Eskiisi arutelu protokoll 03.10.2018
 7.  Kontaktvöönd uus
 8. Põhijoonis uus
 9. Seletuskiri uus
 10. Tehnovõrgud

 

 

Alliklepa külas Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistute detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et algatas 05.06.2018 korraldusega nr 379 detailplaneeringu Alliklepa külas Perbi-Nurme (katastritunnus 56201:001:0324) ja Perbi-Heinamaa (katastritunnus 56201:001:0054) kinnistutele ja lähialale.

Planeeritav maa-ala, suurusega ca 2,3 ha, millele lisandus juurdepääsutee maa kuni avalikult kasutatava teeni,  asub Padise Vallavolikogu 25.04.2002 määrusega nr 35 kehtestatud Padise valla üldplaneeringu alal, kus antud piirkond on elamuehituse reservmaa. Nimetatud kinnistutele on Padise Vallavolikogu 20.06.2007 otsusega nr 129 kehtestatud detailplaneering, millega on mõlemale kinnistule määratud ehitusõiguse ulatus ühe eluhoone rajamiseks.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada Perbi-Nurme ja Perbi-Heinamaa kinnistud kaheks ja määrata ehitusõiguse ulatus neljale üksikelamu krundile üksikelamu ning abihoone püstitamiseks ja nende teenindamiseks vajalikele rajatistele. Planeering on ettenähtud koostada vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 1-9, 11, 13, 17 ja 22.

Nimetatud kinnistud ei ole hoonestatud, seal asub osa piirkonna kuivenduskraavide võrgustikust ning kasvab mõningal määral kõrghaljastust.

Planeeritav ala asub Allika lahe ääres Alliklepa külas. Planeeritavate kinnistute kõrval asuvale alale on varem kehtestatud Päärbi ja Pertanina detailplaneering, millega on moodustatud kavandatava detailplaneeringuga külgnevale alale 13 pereelamukrunti, mis koos peaksid tulevikus moodustama loogilise lahendusega tervikliku väikeelamute piirkonna.

Kavandatav detailplaneering on vastavuses kehtiva üldplaneeringuga.

Täiendavate uuringute vajadus selgub planeeringu protsessi käigus.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda veebilehe aadressil www.laaneharju.ee

 

Detailplaneeringu lähteseisukohad

Korraldus nr 379

Meremõisa külas Roondla tee 6 kinnistu detailplaneering

Lääne-Harju Vallavalitsus teatab, et on algatanud 20.03.2018 korraldusega nr 204 detailplaneeringu Meremõisa külas Roondla tee 6 (katastritunnus 29501:007:0796) kinnistul.

Planeeritav kinnistu asub Keila Vallavalitsuse 04.02.2004 korraldusega nr 134 kehtestatud Allika maaüksuse detailplaneeringu alas. Keila Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega nr 460 on väljastatud ehitusluba üksikelamu püstimamiseks.

Detailplaneeringu algatamisega soovitakse suurendada ehitusõiguse näitajaid. Elamukrundile soovitakse rajada kolm hoonet ehitisealuse pindalaga 500 m²; varasemalt 200 m² ja 2 hoonet. Juurdepääs planeeringualale Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teelt 11390 algava kohaliku Männimäe tee (29501:007:1657) kaudu ning eratee Roondla tee L2. (29501:007:0799) kaudu.

Kinnistu on hoonestatud ehitusregistri andmetel üksikelamuga ehitusaluse pindalaga 242 m². Planeeritav ala piirneb põhjas Roondla tee 8 (29501:007:0797) elamumaa kinnistuga, idas Männimäe põik 3 elamumaa kinnistuga (29501:001:0346), lõunas Roondla tee 2 (29501:007:0794) ja Roondla tee 4 (29501:007:0795) elamumaa kinnistutega, läänes Roondla tee L2 (29501:007:0799) transpordimaa kinnistuga Planeeritav ala ligikaudne pindala 0,68 ha. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on elamumaa krundi ehitusõiguse muutmine. Planeeringu ülesanded vastavalt planeerimisseaduse §126 lõikele 1 puntidele 2-9, 11, 12, 13..

Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda veebilehe aadressil www.laaneharju.ee

 

Dokumendid:

 1. Lääne-Harju Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldus nr 204 /Lisa
 2. Roondla tee 6 eskiis

 

Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneering (Saariku, Loo, Uustalu)

Pakri teadus- ja tööstuspark (PAKRI) detailplaneering on algatatud Paldiski linnas Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 58001:006:0016, 58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu (58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksustel ja nende lähialal. Planeeringuala asub Pakri poolsaare keskosas Vana Tallinna maantee ja Leetse tee vahelisel alal ning selle suuruseks on kokku ca 62,4ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on välja arendada kompleksne teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega (näiteks majutusasutused, kauplused, vaba aja veetmise kohad).

Detailplaneering

Pallase piirkond 16 ja 18 kinnistute (osaliselt) ning lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on pump-hüdroakumulatsiooni elektrijaama (edaspidi PHAJ) rajamise kavandamine elektriootmise ja tasakaalustamise eesmärgil. Alale kavandatakse ka toodetava elektrienergia ülekandmiseks vajalik 330kV alajaam.
Taotluse ja selle lisade kohaselt soovitakse ca 500m sügavusele graniidimassiivi rajada mahutid, millesse Pakri lahte kavandatavast veehaardest suunatakse turbiinidesse merevesi ja toodetakse seeläbi elektrit. Taotletava PHAJ koguvõimsus on kuni 500MW. Detailplaneering määrab ehitusõiguse ulatuse, hoonestustingimuste, veehaarde ja PHAJ elektrijaama vahelise tunneli ja maa-aluste mahutite rajamise võimalused ning tingimused. Samuti on planeeringu ülesandeks määrata ehitusõigus ja tingimused olemasoleva Paldiski keskalajaama ja PHAJ elektrijaama vahelise 330kV elektriliini trasside rajamiseks.

Algatamine 30.06.2017

Paldiski Linnavolikogu otsus
Planeeringuala skeem

 

Detailplaneering ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne kooskõlastamiseks

Detailplaneering

Lisad

KSH

KSH lisad

 

Vastuvõtmiseks esitatud detailplaneeringu materjalid